1. Tygodniowy rozkład dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
  2. Dyżur w szkole trwa od godziny 7.15 i kończy się po ostatnich zajęciach w danym dniu i po odjeździe autobusu szkolnego:
  3. a)      przed rozpoczęciem zajęć dyżur pełni 2 nauczycieli,
  4. b)     dyżury pełnione są jednocześnie przez 3 nauczycieli w ciągu dnia – w budynku szkoły i na boisku szkolnym lub placu zabaw  z uwzględnieniem warunków atmosferycznych,
  5. c)      szczegółowy przydział dyżurów określa grafik znajdujący się w pokoju nauczycielskim,
  6. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za bezpieczeństwo i porządek w szkole i na boisku i placu zabaw.
  7. Podczas dyżuru nauczyciele przebywają wśród dzieci czuwając nad ich bezpieczeństwem, przestrzegając zasady, że dziecko po przyjściu do szkoły nie może opuścić terenu szkolnego.
  8. W uzasadnionym przypadku wychowawca lub nauczyciel dyżurujący zezwala na opuszczenie przez ucznia terenu szkoły.
  9. W przypadku koniecznego odejścia nauczyciel organizuje zastępstwo.
  10. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku nieobecności dyrektora szkoły nauczyciela dyżurującego wyznacza koordynator ds. bezpieczeństwa.
  11. Jeżeli w czasie pełnienia dyżuru uczeń ulegnie wypadkowi nauczyciel podejmuje następujące działania:

- zapewnia pierwszą pomoc przedmedyczną i zabezpiecza miejsce wypadku,

- powiadamia dyrektora szkoły,

- w razie potrzeby wzywa pogotowie i powiadamia rodziców,

- powiadamia koordynatora ds. bezpieczeństwa.