W naszej szkole koordynatorem do spraw bezpieczeństwa jest pani Jolanta Domżałowicz.

Plan pracy szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach w roku szkolnym 2017/2018.

Cel główny:

 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i na jej terenie, podczas wycieczek  i wyjazdów,
 • podniesienie wśród uczniów i rodziców świadomości z zakresu bezpieczeństwa,
 • współpraca z rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły na rzecz bezpieczeństwa,
 • współpraca z instytucjami pozaszkolnymi i podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa.

Cele szczegółowe:

 • opracowanie i wdrażanie harmonogramów i regulaminów służących poprawie bezpieczeństwa w szkole i na terenie szkoły,
 • zapobieganie niewłaściwym zachowaniom uczniów w szkole poprzez wzbogacanie ich wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw,
 • reagowanie na sytuacje zagrożenia zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującym prawem,
 • informowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o stanie bezpieczeństwa w szkole,
 • poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i szkoleniach rady pedagogicznej,
 • prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora.

L.p.

Zadanie

Forma realizacji

Termin

1.

Organizacja pracy, planowanie i jej dokumentowanie. Własne doskonalenie.

 • Przygotowanie planu pracy.
 • Uczestniczenie koordynatora w szkoleniach.
 • Prowadzenie teczki koordynatora.

Wg grafiku

Wrzesień

Cały rok szkolny

2.

Inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych, analiza potrzeby tworzenia procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, zapoznanie              z nimi, współpraca                            z Dyrektorem szkoły, przeprowadzenie próbnych alarmów.

 • Podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa               ( nauczyciele, personel, uczniowie i rodzice).
 • Szkolne procedury i zapoznanie z nimi.
 • Wspólne poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych.
 • Ewakuacja próbna w szkole.

Akcje szkolne:

 •  „Bezpieczna droga do szkoły” - potkanie z policjantem, konkurs wiedzy o ruchu drogowym.
 • „Bezpieczny rowerzysta”.
 • Bądź widoczny – bądź bezpieczny.
 • Bezpieczny wypoczynek zimowy.

·         Nie wypalaj traw! Zapobieganie pożarom.

·         Bezpiecznie bawię się na podwórku i pomagam rodzicom.

 • Ratujemy i uczymy ratować.
 • Bezpieczne wakacje.

Cały rok szkolny

Wrzesień

Cały rok szkolny  

Listopad

wrzesień, 

październik

październik

kwiecień

styczeń

grudzień

luty

marzec

maj

czerwiec

3.

Analizowanie potrzeb szkoły  w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskowanie o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów i projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo.

 • Rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
 • Przygotowanie programów profilaktycznych i ich realizacja.
 • Realizacja programów Rządowych i profilaktycznych:

-„Nie pal przy mnie, proszę”- klasy I-III.

-„Znajdź właściwe rozwiązanie” – klasy IV-VI.

-Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – klasy V-VI.

-Program Zwalczania AIDS        i zapobiegania HIV.

-„Klub Bezpiecznego Puchatka” – kl. I (bezpieczeństwo na drodze,           w szkole i w domu).    

- „Ratujemy i uczymy ratować” – klasy I-III.

- Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

-Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie.

Cały rok szkolny według harmonogramu 

wrzesień-maj

wrzesień-maj

4.

Podejmowanie działań mających na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami i właściwym korzystaniem z sieci.

 • Zorganizowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów.                Program „Dziecko w sieci`”
 • Uwrażliwianie uczniów                i nauczycieli, pogadanki, wymiana doświadczeń, dzielenie się pozyskanymi materiałami, wykonanie gazetek.

Cały rok szkolny

5.

Ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły

 • Informowanie dyrektora szkoły w przypadku zauważenia nieprawidłowości.
 • Wspólne przeglądy i ocena stanu bezpieczeństwa w szkole.
 • Ocena stanu przydatności urządzeń na placu zabaw.
 • Tworzenie i ewaluacja regulaminów korzystania       z bazy lokalowej szkoły, boiska szkolnego, placu zabaw.

Cały rok szkolny

Dwa razy w roku

Systematyczna kontrola przez cały rok.

W zależności od potrzeb

6.

Korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazywanie uzyskanej wiedzy i umiejętności pracownikom szkoły, rodzicom  i uczniom.

 • Uczestniczenie koordynatora w konferencjach, szkoleniach związanych z tematyką bezpieczeństwa.
 • Projekcja filmów, prowadzenie apeli, pogadanek, organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, straży, opracowywanie gazetek informacyjnych i publikacji.

Cały rok szkolny – Wg grafiku

Na bieżąco

7.

Dbałość o przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 • Współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami           i instytucjami.
 • Zapoznawanie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Realizacja programów profilaktycznych.

Na bieżąco

Cały rok szkolny

   8.

Koordynowanie zajęć edukacyjno- opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa.

 • Współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami          w celu ustalenia stanu bezpieczeństwa klasopracowni.
 • Pozyskiwanie informacji od rodziców, uczniów o potrzebie zajęć edukacyjno- opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych.
 • Podejmowanie zadań na  rzecz bezpieczeństwa                                          w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły                      i Szkolny Program Profilaktyczny

Cały rok szkolny