W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego działają następujące organizacje...

Szkolna Kasa Oszczędności jest organizacją uczniowską prowadzoną przez panią Alicję Kamińską. Jest to organizacja uczniowska zrzeszająca dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów z klas I – VI. Z początkiem roku szkolnego opracowany jest  plan pracy SKO, który jest na bieżąco realizowany. We wrześniu spośród uczniów klas IV –VI wybierani są skarbnicy SKO. Skarbnikami mogą zostać tylko ci uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę. Wszyscy skarbnicy tworzą skład zarządu SKO.Poprzez działalność SKO uczniowie wyrabiają nawyk systematycznego oszczędzania, uczą się racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, zdobywają wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie.  Ponadto wśród społeczności uczniowskiej  popularyzowana jest wiedza na temat działalności banków, w tym Banku Spółdzielczego w Gąbinie.

Szkolne Koło PCK prowadzone jest panią Jolantę Domżałowicz. Podczas spotkań uczniowie zapoznają się  z zasadami działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i formami pomocy niesionej ludziom, poznają zagadnienia związane z honorowym krwiodawstwem i pierwszą pomocą przedmedyczną, uczestniczą w pogadankach dotyczących pomocy innym ludziom i wolontariatu. Uczniowie przeprowadzają akcje charytatywne, których celem jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby osób ubogich, chorych i potrzebujących pomocy. Uczniowie uczą się również jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez  wykonywanie ćwiczeń praktycznych oraz oglądanie filmów instruktażowych.

Szkolny Klub Europejski prowadzony jest przez panią Annę Górzyńską. Celem działalności klubu jest zdobywanie wiedzy na temat integracji europejskiej i miejsca Polski w Europie. Szkolny Klub Europejski jest jedną z form dążenia do rozwijania świadomości europejskiej wśród uczniów. Tematyka spotkań rozwija u uczniów, jako młodych obywateli Europy, poczucie odpowiedzialności - zwłaszcza za pokój, ochronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i spuścizny kultury, a także uczy ich tolerancji i szacunku do innych narodów.