W okresie od marca do grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach odbywały się dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach realizowanego przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania   i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin". Projekt  był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III oraz doposażona została baza dydaktyczna szkoły. Celem działań podejmowanych w ramach projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te realizowane były poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej zgodnej        z jego indywidualnymi potrzebami  i możliwościami. W szkole odbywały się:

-      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie,

-     zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

-     zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych

      dysleksją,

-     zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Dzieci systematycznie uczęszczały na zajęcia i  aktywnie w nich uczestniczyły. Dzięki temu poszerzyły swoją wiedzę, doskonaliły umiejętności, rozwijały zainteresowania i uzdolnienia. Bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne, różnorodność metod i form pracy na zajęciach wpłynęły na podniesienie efektywności pracy i postępy edukacyjne uczniów.