Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Otwarte Przedszkola” skierowane były dla dzieci w wieku 3-5 lat, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tych zajęć było rozwijanie:

-  zainteresowań literackich

-  sprawności grafomotorycznej i manualnej

-   umiejętności językowych i komunikacyjnych

-  podstawowych umiejętności matematycznych

-  uzdolnień i zdolności twórczych dzieci w  wieku przedszkolnym.

Wszelkie działania edukacyjne miały na celu wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci jak również wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia odbywały się poza godzinami realizacji podstawy programowej (od marca 2012r. do czerwca 2013r.) w wymiarze 2-3 godziny tygodniowo. Grupy w poszczególnych kwartałach liczyły od 8 do 12 dzieci, w tym dwoje pozostawało poza edukacja przedszkolną.

Praca przebiegała zgodnie z autorskim programem „Rozwój zdolności twórczych, umiejętności matematycznych i językowych dzieci w wieku 3-5 lat”. Program zajęć został dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Dzięki zajęciom dzieci zapoznały się z trzema modułami „Klucza do uczenia się” autorstwa G. Doyly  i N. Veraksy. Pierwszy moduł to „Program literacki”, oparty na bajkach z użyciem symboli i figur zastępczych. Drugi moduł to „Gry rozwijające”- pozwalające dzieciom na kreatywne myślenie, rozwijanie wyobraźni i mowy. Trzeci moduł „Od bazgrania do pisania”  rozwijał u dzieci grafomotorykę, motorykę małą (palce, dłonie).

W zakresie edukacji matematycznej dzieci zapoznały się z zagadnieniami takimi jak: rytmy, orientacja w przestrzeni, klasyfikowanie, stałość liczby, myślenie przyczynowo-skutkowe, analogie, dodawanie i odejmowanie, geometria, umiejętności praktyczne (posługiwanie się miarami – długość, waga, objętość).

W zakresie uzdolnień i zdolności twórczych dzieci rozwijały ciekawość poznawczą i wrażliwość na problemy, płynność, giętkość, oryginalność myślenia. Rozwijały operacje myślenia twórczego – skojarzenia, transformowanie, abstrahowanie, tworzenie analogii  i metafor.