W dniu 27 października 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach odbyły się zajęcia dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich w ramach realizowanego przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zadania publicznego pod nazwą „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”.  Działania te miały na celu złagodzenie przejścia dzieci z edukacji przedszkolnej na szkolną.

Koordynatorem podjętych działań była pani Irena Mofina – dyrektor szkoły i pani Jolanta Domżałowicz. Zajęcia dla dzieci przeprowadziły panie: Alicja Kamińska, Elżbieta Różycka, Jolanta Domżałowicz i Maria Strzelecka. W zajęciach uczestniczyli rodzice dzieci pięcio i sześcioletnich oraz uczniowie klas II-III.

Przed rozpoczęciem zajęć dyrektor szkoły Irena Mofina powitała dzieci i rodziców zebranych w sali gimnastycznej. Następnie pani Elżbieta Różycka przeprowadziła zabawy integracyjne, a mażoretka Dobrosława Nitecka, uczennica naszej szkoły, zaprezentowała przy muzyce swoje umiejętności. Kolejnym punktem spotkania było oprowadzenie po szkole          i zapoznanie dzieci, rodziców z jej bazą lokalową, wyposażeniem sal lekcyjnych, pracownią komputerową, biblioteką szkolną.

Następnie zostały przeprowadzone zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne. Dzieci poznały jedną z przygód krasnala Hałabały. Aktywnie udzielały odpowiedzi na pytania, opowiadały na podstawie czytanego tekstu i ilustracji. Utrwaliły i poszerzyły swoją wiedzę na temat zmian w przyrodzie zachodzących jesienią. Zajęcia uatrakcyjniały dzieci przebrane za zwierzęta i Panią Jesień. Atrakcyjność zajęć podniosły odpowiednio dobrane utwory muzyczne i zabawy tematyczne.

Podczas zajęć rozwijających umiejętności matematyczne dzieci przeliczały, porządkowały, segregowały przedmioty, materiały przyrodnicze, przyporządkowywały owoce, warzywa, dary lasu do koszy według polecenia. Podczas zajęć wykorzystano bogaty repertuar metod i form pracy oraz różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym barwne ilustracje.  Po aktywnej pracy podczas zajęć dzieci zostały zaproszone na poczęstunek.

Kolejnym punktem naszego programu dla dzieci przedszkolnych były zajęcia muzyczne pod hasłem „W krainie muzyki”. Dzieci śpiewały, bawiły się przy muzyce, poznawały brzmienie różnych instrumentów, rozpoznawały je i nazywały, rozwiązywały zagadki muzyczne, słuchały odgłosów przyrody i otoczenia. Dzieci poznały piosenkę  „Już opadły liście”. Nauczyły się jej bardzo szybko dzięki metodzie obrazkowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy przy muzyce z wykorzystaniem chusty animacyjnej   i „paczki z zadaniami muzycznymi”. Dzieci lepiły nutki, kolorowały instrumenty muzyczne, układały rytmy z kartoników i wyklaskiwały je.

Po zajęciach muzycznych przyszedł czas na aktywność plastyczną dzieci. Zajęcia plastyczne były nawiązaniem do wcześniej realizowanej tematyki. Dzieci podczas pracy grupowej wykonały wspólnie Panią Jesień korzystając z przygotowanych elementów. Następnie z różnokolorowej masy solnej przedszkolaki lepiły zwierzątka, dary jesieni, które zaprezentowały przed grupą.

Następnie dzieci wróciły na salę gimnastyczną, gdzie czekał na nich przygotowany tor przeszkód, zbudowany z wykorzystaniem gąbkowych klocków, przyrządów gimnastycznych. Dzieci bawiły się wspólnie z rodzicami i pod opieką nauczycieli. W zabawach wykorzystano skakanki, piłki, obręcze i inne przybory.

Dzieci z dużym zaangażowaniem pracowały, bawiły się, były aktywne i chętnie podejmowały kolejne zadania. Zdobywały wiedzę i umiejętności poprzez zabawę. Zarówno nauczyciele jak i rodzice z zadowoleniem obserwowali, że dzieci tak dobrze czują się w szkole. Na zakończenie rodzice otrzymali foldery i ulotki promujące szkołę.

Podczas zajęć wykorzystane zostały materiały papiernicze, przybory szkolne, gry planszowe, książki, przybory do zajęć ruchowych oraz artykuły spożywcze przekazane dla dzieci przez Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie.

"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

Od września 2014 roku w naszej szkole jest realizowany projekt Województwa Mazowieckiego  "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia:
  - zajęcia z nauki języka obcego (j. angielski);
  - zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
  - zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

   Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z klas IV - VI.

    Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

    Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest to, że zajęcia prowadzone są w  sposób  twórczy, nowatorski.  Kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażują uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

GALERIA ZDJĘĆ