Od września w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Borkach odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III. Realizowane są one w ramach projektu „Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja”. Jest to projekt systemowy realizowany przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem działań podejmowanych w w/w projekcie jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe oraz doposażona została baza dydaktyczna szkoły.

W naszej szkole realizowane są:

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy;

- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i  przyrodniczo.