Strona w budowie

Program Unii Europejskiej "Owoce w szkole" ma na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw. Głównymi założeniem programu są  trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się: świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki), świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, ogórki, rzodkiewki),soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Zapraszamy na stronę programu www.owocewszkole.org 

Program „Mleko z klasą” to wspólna inicjatywa polskich producentów mleka, Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka oraz firmy Tetra Pak, mająca na celu stworzenie zdrowego nawyku picia mleka przez dzieci w Polsce.

Inicjatywa „Mleko z klasą” wspiera program dopłat unijnych do mleka szkolnego, za który odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego, wykracza jednak poza jego ramy pod względem zakresu działań.

Program „Mleko z klasą” ma na celu zachęcenie dzieci do picia mleka przez zabawę i szereg aktywności takich: jak konkursy dla dzieci i szkół, programy edukacyjne. W ramach programu uczniowie naszej szkoły otrzymują bezpłatnie kartonika białego mleka przez trzy dni w tygodniu.

Zapraszamy na stronę programu www.mlekozklasa.pl 

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Otwarte Przedszkola” skierowane były dla dzieci w wieku 3-5 lat, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tych zajęć było rozwijanie:

-  zainteresowań literackich

-  sprawności grafomotorycznej i manualnej

-   umiejętności językowych i komunikacyjnych

-  podstawowych umiejętności matematycznych

-  uzdolnień i zdolności twórczych dzieci w  wieku przedszkolnym.

Wszelkie działania edukacyjne miały na celu wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci jak również wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia odbywały się poza godzinami realizacji podstawy programowej (od marca 2012r. do czerwca 2013r.) w wymiarze 2-3 godziny tygodniowo. Grupy w poszczególnych kwartałach liczyły od 8 do 12 dzieci, w tym dwoje pozostawało poza edukacja przedszkolną.

Praca przebiegała zgodnie z autorskim programem „Rozwój zdolności twórczych, umiejętności matematycznych i językowych dzieci w wieku 3-5 lat”. Program zajęć został dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Dzięki zajęciom dzieci zapoznały się z trzema modułami „Klucza do uczenia się” autorstwa G. Doyly  i N. Veraksy. Pierwszy moduł to „Program literacki”, oparty na bajkach z użyciem symboli i figur zastępczych. Drugi moduł to „Gry rozwijające”- pozwalające dzieciom na kreatywne myślenie, rozwijanie wyobraźni i mowy. Trzeci moduł „Od bazgrania do pisania”  rozwijał u dzieci grafomotorykę, motorykę małą (palce, dłonie).

W zakresie edukacji matematycznej dzieci zapoznały się z zagadnieniami takimi jak: rytmy, orientacja w przestrzeni, klasyfikowanie, stałość liczby, myślenie przyczynowo-skutkowe, analogie, dodawanie i odejmowanie, geometria, umiejętności praktyczne (posługiwanie się miarami – długość, waga, objętość).

W zakresie uzdolnień i zdolności twórczych dzieci rozwijały ciekawość poznawczą i wrażliwość na problemy, płynność, giętkość, oryginalność myślenia. Rozwijały operacje myślenia twórczego – skojarzenia, transformowanie, abstrahowanie, tworzenie analogii  i metafor.

Od września w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Borkach odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III. Realizowane są one w ramach projektu „Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja”. Jest to projekt systemowy realizowany przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem działań podejmowanych w w/w projekcie jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe oraz doposażona została baza dydaktyczna szkoły.

W naszej szkole realizowane są:

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy;

- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i  przyrodniczo. 

W okresie od marca do grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach odbywały się dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach realizowanego przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania   i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin". Projekt  był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III oraz doposażona została baza dydaktyczna szkoły. Celem działań podejmowanych w ramach projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te realizowane były poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej zgodnej        z jego indywidualnymi potrzebami  i możliwościami. W szkole odbywały się:

-      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie,

-     zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

-     zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych

      dysleksją,

-     zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Dzieci systematycznie uczęszczały na zajęcia i  aktywnie w nich uczestniczyły. Dzięki temu poszerzyły swoją wiedzę, doskonaliły umiejętności, rozwijały zainteresowania i uzdolnienia. Bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne, różnorodność metod i form pracy na zajęciach wpłynęły na podniesienie efektywności pracy i postępy edukacyjne uczniów.

W dniu 27 października 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach odbyły się zajęcia dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich w ramach realizowanego przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zadania publicznego pod nazwą „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”.  Działania te miały na celu złagodzenie przejścia dzieci z edukacji przedszkolnej na szkolną.

Koordynatorem podjętych działań była pani Irena Mofina – dyrektor szkoły i pani Jolanta Domżałowicz. Zajęcia dla dzieci przeprowadziły panie: Alicja Kamińska, Elżbieta Różycka, Jolanta Domżałowicz i Maria Strzelecka. W zajęciach uczestniczyli rodzice dzieci pięcio i sześcioletnich oraz uczniowie klas II-III.

Przed rozpoczęciem zajęć dyrektor szkoły Irena Mofina powitała dzieci i rodziców zebranych w sali gimnastycznej. Następnie pani Elżbieta Różycka przeprowadziła zabawy integracyjne, a mażoretka Dobrosława Nitecka, uczennica naszej szkoły, zaprezentowała przy muzyce swoje umiejętności. Kolejnym punktem spotkania było oprowadzenie po szkole          i zapoznanie dzieci, rodziców z jej bazą lokalową, wyposażeniem sal lekcyjnych, pracownią komputerową, biblioteką szkolną.

Następnie zostały przeprowadzone zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne. Dzieci poznały jedną z przygód krasnala Hałabały. Aktywnie udzielały odpowiedzi na pytania, opowiadały na podstawie czytanego tekstu i ilustracji. Utrwaliły i poszerzyły swoją wiedzę na temat zmian w przyrodzie zachodzących jesienią. Zajęcia uatrakcyjniały dzieci przebrane za zwierzęta i Panią Jesień. Atrakcyjność zajęć podniosły odpowiednio dobrane utwory muzyczne i zabawy tematyczne.

Podczas zajęć rozwijających umiejętności matematyczne dzieci przeliczały, porządkowały, segregowały przedmioty, materiały przyrodnicze, przyporządkowywały owoce, warzywa, dary lasu do koszy według polecenia. Podczas zajęć wykorzystano bogaty repertuar metod i form pracy oraz różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym barwne ilustracje.  Po aktywnej pracy podczas zajęć dzieci zostały zaproszone na poczęstunek.

Kolejnym punktem naszego programu dla dzieci przedszkolnych były zajęcia muzyczne pod hasłem „W krainie muzyki”. Dzieci śpiewały, bawiły się przy muzyce, poznawały brzmienie różnych instrumentów, rozpoznawały je i nazywały, rozwiązywały zagadki muzyczne, słuchały odgłosów przyrody i otoczenia. Dzieci poznały piosenkę  „Już opadły liście”. Nauczyły się jej bardzo szybko dzięki metodzie obrazkowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy przy muzyce z wykorzystaniem chusty animacyjnej   i „paczki z zadaniami muzycznymi”. Dzieci lepiły nutki, kolorowały instrumenty muzyczne, układały rytmy z kartoników i wyklaskiwały je.

Po zajęciach muzycznych przyszedł czas na aktywność plastyczną dzieci. Zajęcia plastyczne były nawiązaniem do wcześniej realizowanej tematyki. Dzieci podczas pracy grupowej wykonały wspólnie Panią Jesień korzystając z przygotowanych elementów. Następnie z różnokolorowej masy solnej przedszkolaki lepiły zwierzątka, dary jesieni, które zaprezentowały przed grupą.

Następnie dzieci wróciły na salę gimnastyczną, gdzie czekał na nich przygotowany tor przeszkód, zbudowany z wykorzystaniem gąbkowych klocków, przyrządów gimnastycznych. Dzieci bawiły się wspólnie z rodzicami i pod opieką nauczycieli. W zabawach wykorzystano skakanki, piłki, obręcze i inne przybory.

Dzieci z dużym zaangażowaniem pracowały, bawiły się, były aktywne i chętnie podejmowały kolejne zadania. Zdobywały wiedzę i umiejętności poprzez zabawę. Zarówno nauczyciele jak i rodzice z zadowoleniem obserwowali, że dzieci tak dobrze czują się w szkole. Na zakończenie rodzice otrzymali foldery i ulotki promujące szkołę.

Podczas zajęć wykorzystane zostały materiały papiernicze, przybory szkolne, gry planszowe, książki, przybory do zajęć ruchowych oraz artykuły spożywcze przekazane dla dzieci przez Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie.

"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

Od września 2014 roku w naszej szkole jest realizowany projekt Województwa Mazowieckiego  "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia:
  - zajęcia z nauki języka obcego (j. angielski);
  - zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
  - zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

   Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z klas IV - VI.

    Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

    Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest to, że zajęcia prowadzone są w  sposób  twórczy, nowatorski.  Kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażują uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

GALERIA ZDJĘĆ