Tekst zmieniony i ujednolicony zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 26. 08. 2015r

Spis treści.

Rozdział I                Podstawowa informacja o szkole                  

Rozdział II               Cele i zadania szkoły                                     

Rozdział III             Sposób wykonywania zadań szkoły             

Rozdział IV             Organizacja pracy szkoły                             

Rozdział V               Organy szkoły i ich kompetencje                 

Rozdział VI              Pracownicy pedagogiczni szkoły                

Rozdział VII            Pracownicy administracji i obsługi

                                  szkoły                                                              

Rozdział VIII           Rada Rodziców                                           

Rozdział IX              Uczniowie                                                     

Rozdział X               Tradycje i ceremoniał szkoły                      

Rozdział XI              Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozdział XII            Gospodarka finansami, prowadzenie       

                                  dokumentacji, pieczęcie                              

Rozdział XIII           Postanowienia końcowe              

  

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

Szkoła Podstawowa w zwana w dalszej części Statutu „Szkołą” jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 art.60.ust.2 o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 Nr 26 poz.113) z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniami wykonawczymi do ustawy, która:

1) Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w 6-letnim cyklu kształcenia,

2) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego,

3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4) Realizuje ustalone dla szkoły podstawowej:

 1. a)      podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych,
 2. b)      ramowy  plan nauczania;

5) Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r ( z póź. zm) w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów szkołach publicznych.

Rozdział I

Podstawowa informacja o szkole

 • 1

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach.

 1. Siedziba szkoły mieści się w budynku – Borki 22a.

1)     Typ szkoły – szkoła podstawowa.

2)      Organ prowadzący – Urząd Miasta i Gminy Gąbin.

3)      Siedziba szkoły – Borki 22a  09-530 Gąbin

4)       tel., faks, (24) 277 54 77mail: , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  strona www.www.spborki.gabin.pl

 1. Ilekroć w Statucie używa się, bez bliższego określenia, nazwy „szkoła” należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach.
 2. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

Zasady przyjmowania  do oddziału przedszkolnego

1)     Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:

 1. a)      dzieci 5 – letnie, które mają prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, z obwodu i z poza obwodu.

2)      Podstawą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego jest wypełniony                          „ Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego”, który rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani złożyć do dyrektora szkoły w terminie od 1 do 20 kwietnia danego roku kalendarzowego, w którym dziecko powinno rozpocząć uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.

3)      Złożenie wypełnionego wniosku, o którym mowa w pkt. 2 jest równoważne                       z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.

4)      Wniosek zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 można pobrać w sekretariacie szkoły, lub u nauczyciela oddziału przedszkolnego.

5)      Wszystkie informacje udostępnione przez rodziców (prawnych opiekunów) zawarte we wniosku zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie.

6)       Informacji na temat terminów i zasad przyjmowania do oddziału przedszkolnego udziela dyrektor szkoły, nauczyciel oddziału przedszkolnego, a także takie informacje wywieszone będą na drzwiach wejściowych do szkoły  i oddziału przedszkolnego.

 1. Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1) dzienniki- przebieg pracy prowadzony przez nauczyciela:

 1. a) zapis w dzienniku zgodny z ramowym rozkładem dnia,
 2. b) zapis w dzienniku uwzględniający wymagania i różne aktywności,

2) dokumentacja współpracy z rodzicami,

3) obserwacja,

4) diagnoza przedszkolna- SGS.

 1. Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci:
 2. a) zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym uzgadniane są z organem prowadzącym  i prowadzone za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów,
 3. b) zajęcia dodatkowe prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 4. c) zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej,
 5. d) osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jej opiece.
 6. Oddział przedszkolny może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalna uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej           i opiekuńczej.
 7. W oddziale przedszkolnym jest organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 8. Dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola realizację kształcenia, wychowania i opieki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości psychofizycznych . Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych                    w orzeczeniu odpowiednio o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego  nauczania.
 9. Zajęcia religii bądź etyki w oddziale przedszkolnym odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut każde.
 10. Zajęcia języka angielskiego w oddziale przedszkolnym odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut każde.
 • 2
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Gąbin.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty

 w Warszawie, Delegatura w Płocku.

 1. Zadania organu prowadzącego szkołę:

Organ prowadzący szkołę  odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę  należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły , w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły ;

4) wyposażenie szkoły  w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

5)zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

6)zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.25)), i obsługi organizacyjnej szkoły; 

 • 3
 1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach jest szkołą podstawową kształcącą w cyklu sześcioletnim.
 2. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I – III oraz IV – VI.
 3. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, odpisy i duplikaty oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 4. Kształcenie w szkole odbywa się zgodnie z przepisami określającymi ramowe plany nauczania oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
 5. Nauka w szkole jest bezpłatna.Bezpłatne podręczniki uczniowie otrzymują zgodnie z obowiązującym prawem.

1) Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, a w roku szkolnym 2015/2016 dla I, II i IV, w następnych latach dla kolejnych klas podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne.  W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice są zobowiązani do pokrycie kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę,

2)  Nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 • 4
 1. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 3. Do obwodu szkoły, należą następujące miejscowości: Borki, Piaski, Rumunki, Korzeniówka Stara , Troszyn Polski, Nowy Troszyn, Nowe Wymyśle, Potrzebna od nr  1-14.
 4. Do szkoły mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu, jeśli istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji.
 5. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 • 5
 1. Celem działania szkoły jest:

1)      kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, a także do życia we współczesnym świecie,

2)      przekazywanie wiedzy o problemach społecznych, ekonomicznych, politycznych kraju i świata, kulturze i środowisku naturalnym,

3)      zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego w przyjaznym, bezpiecznym oraz zdrowym środowisku, w poczuciu więzi  z rodziną oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zapewnieniem wszystkim uczniom równych szans,

4)      rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego,

5)      kształcenie i wychowanie w duchu samodzielności, obowiązkowości, tolerancji, humanizmu, patriotyzmu, działania samodzielnego i zespołowego,

6)      umacnianie wiary ucznia we własne siły i zdolności osiągania wartościowych  i trudnych celów,

7)      kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie    i sprawność fizyczną; wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

8)      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

9)      organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

10) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

 1. Cele i zadania szkoły wynikają z regulacji prawnych określonych w:

1) Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

2)  Programie Wychowawczym Szkoły,

3) Szkolnym Programie Profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

4) Szczegółowych zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, określa zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (WSO),

 1. Cele i zadania szkoły uwzględniają:

1) zasady nauk pedagogicznych,

2) przepisy prawa oświatowego,

3) regulacje wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,

4) regulacje wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

 1. Zadania szkoły:
 2. a)      realizowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej określonej w Rozporządzeniu MEN;
 3. b)     stosowanie w nauczaniu korelacji międzyprzedmiotowej;
 4. c)      dbanie o nowoczesną bazę dydaktyczną szkoły;
 5. d)     wykorzystywanie technik informatycznych w procesie kształcenia;
 6. e)      stosowanie w nauczaniu metod aktywizujących;
 7. f)      umożliwienie rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań;
 8. g)     niesienie pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 9. h)     stałe podnoszenie poziomu jakości nauczania i wychowania poprzez:

Ø  uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli,

Ø  wewnętrzne testy kompetencji  dla klas III, IV, V;

Ø  zewnętrzne testy kompetencji oraz sprawdzian  dla klasy VI;

Ø  prowadzenie ewaluacji poszczególnych dziedzin pracy szkoły;

Ø  formułowanie i realizowanie wniosków wypływających z ewaluacji;

 1. i)        oparcie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły o jej cele;
 2. j)    podawanie uczniom wzorców zachowania i postępowania;
 3. k)   kształtowanie harmonijnego współżycia całego środowiska szkolnego;
 4. l)   przestrzeganie zasad tolerancji, równości wobec prawa i poszanowania godności;

ł) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole oraz zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

 1. m) organizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb.
 2. Zadania oddziału przedszkolnego:
 3. a)       realizowanie programów nauczania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową, zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 4. b)     przeprowadzanie rekrutacji na zasadzie powszechnej dostępności;
 5. c)      kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
 6. d)     budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 7. e)      nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;
 8. f)      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
 9. g)     prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
 10. h)     współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej;
 11. i)       zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 12. j)       podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 13. k)     zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki),
 14. Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców.
 15. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyce nie może być powodem dyskryminacji,.

1) Organizacja religii w szkole odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem zmieniającym  z dnia 25.03.2014r. (Dz.U. nr 478)

2) Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3)  Naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów.

Rozdział III

Sposób wykonywania zadań i celów  szkoły

 • 6
 1. Realizacji celów i zadań szkoły służą działania szkoły podejmowane:

1)     w zakresie edukacji poprzez:

 1. a)      realizację Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,
 2. b)     przestrzeganie norm Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 3. c)       prowadzenie zajęć religii lub etyki realizowanych na zasadach zawartych  w odrębnych przepisach,
 4. d)     organizację nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia   uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, realizowanego na zasadach określonych         

w odrębnych przepisach,

 1. e)      korzystanie w sposób zorganizowany z repertuaru kin, teatrów, muzeów, wystaw,    

rajdów, zielonych szkół, wycieczek itp.,

 1. f)      wprowadzenie innowacji programowych realizowanych na zasadach określonych

w odrębnych przepisach,

 1. g)     realizowanie indywidualnego toku lub programu nauki prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 2. h)     organizowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
 3. i)        organizowanie konkursów, olimpiad, zawodów, przeglądów, wystaw itp.

2) w zakresie działań wychowawczych poprzez:

 1. a)      realizację Szkolnego Programu Wychowawczego,
 2. b)      realizację Szkolnego Programu Profilaktyki,
 3. c)      opracowanie i realizację Planów Pracy Wychowawcy Klasowego,
 4. d)      prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie, realizowanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 5. e)       tworzenie warunków do rozwijania samorządowych form życia,
 6. f)      realizację ścieżek edukacyjnych.

3) w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

 1. a)      organizowanie, w miarę możliwości finansowych szkoły, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów mających znaczne opóźnienia w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,
 2. b)     organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
 3. c)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami                 i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów. Godzina tych zajęć trwa 45 minut.
 4. d)     zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 5. e)       organizowanie, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające uzyskiwanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,
 6. f)         zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
 7. g)     organizowanie, w miarę możliwości finansowych szkoły, zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,
 8. h)     wskazywanie rodzicom uczniów z deficytami rozwojowymi potrzeby badań specjalistycznych,
 9. i)          porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia  dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.
 10. j)         współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 11. k)     nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania,
 12. l)       działania, o których mowa w ppkt. j) obejmują w klasy I-III i w oddział przedszkolny obserwacje i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się,
 13. m)   działania, o których mowa w ppkt. j), mają także na celu rozpoznanie zainteresowań                i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 14. n)     w razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora,
 15. o)     planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do wychowawcy klasy. Pomocy udziela się uczniowi z: niepełnosprawnością, niedostosowaniem  społecznym, zagrożeniem  niedostosowaniem społecznym, ze szczególnymi  uzdolnieniami, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji językowej, chorobą przewlekłą, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi, niepowodzeniami edukacyjnymi, zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 16. p)     wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej  współpracuje z rodzicami ucznia, z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią,
 17. q)     objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną dotyczy w szczególności :
 • ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
 • ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną- niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą,
 1. r)       o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną informuje się rodziców   ucznia,
 2. s)      na podstawie zaleconych przez wychowawcę  form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej  dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. O przyjętych ustaleniach niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia,
 3. t)       korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4) w zakresie opieki nad dziećmi poprzez:

 1. a)      przestrzeganie przepisów bhp podczas realizacji wszystkich zadań szkoły,
 2. b)     organizację i realizację dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych na zasadach określonych w Regulaminie Dyżurów Nauczycieli opracowanych na początku danego roku szkolnego,
 3. c)      organizowanie opieki nad uczniami w trakcie szkolnych zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, podczas których nauczyciel prowadzący je odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo ucznia. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan techniczny znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, następnie wyprowadzić uczniów, z zagrożonego miejsca   i niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora szkoły. W pracowni komputerowej musi znajdować się na widocznym miejscu, regulamin określający zasady korzystania i zasady zachowania się uczniów w pracowni,
 4. d)     zwracanie szczególnej uwagi w czasie przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego na stopień aktualnej sprawności ucznia, dobierając ćwiczenia   o odpowiednim zakresie intensywności. Uczniowie chorzy lub uskarżający się na złe samopoczucie powinni być zwolnieni z ćwiczeń lub zajęć po uprzednim zawiadomieniu rodziców. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem sprawnych, odpowiadających przepisom bhp urządzeń. Stan techniczny i przydatność urządzeń sportowych musi być sprawdzana przed każdymi zajęciami. Zajęcia na boisku szkolnym i w wyznaczonych miejscach do ćwiczeń  organizowane są na zasadach określonych w regulaminie,możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego Podstawą do tego zwolnienia będzieopinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych – czy też  – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.; możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. e)      udzielenie pierwszej pomocy w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku; niezwłocznie po wypadku należy sporządzić protokół powypadkowy (sprawę dokumentacji powypadkowej regulują odrębne przepisy).
 6. f)      organizowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły na zasadach

określonych w Regulaminie Wycieczek,

 1. g)      organizowanie opieki nad uczniami podczas zabaw w „Miejscu zabaw” oraz na „Placu zabaw”,
 2. h)     wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodzin w wychowywaniu dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem jego niepełnosprawności.
 3. Cele i zadania statutowe szkoły realizowane są przez:

1)      uczniów,

2)      nauczycieli,

3)      pracowników niepedagogicznych szkoły,

4)      rodziców.

 1. Do realizacji celów i zadań statutowych szkoły służą:

1)      sale lekcyjne znajdujące się w budynku szkolnym, spełniające wymogi bhp i p.poż,

2)      biblioteka szkolna,

3)      pracownia komputerowa,

4)      boisko szkolne,

5)      pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły

 • 7
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,

 z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.

 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.
 2.  W szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (z wyjątkiem soboty), a kończą się w ostatni piątek czerwca.
 3. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu
 4. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Pierwszy semestr kończy się w ostatnim pełnym tygodniu stycznia. Drugi semestr kończy się 31 sierpnia.
 5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja każdego roku.
 6. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
 • 8

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych – obowiązkowych i pozalekcyjnych. Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

 • 9
 1. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły.
 2.  Podczas zajęć obowiązkowych nauczyciel sprawuje opiekę w czasie całej jednostki lekcyjnej.
 3. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela ( wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyraził zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje w tym czasie inny pracownik szkoły.
 4. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy.
 5. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów ( również całych klas) i przekazywanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.
 7. Za nieobecnego nauczyciela organizowane jest zastępstwo.
 8. W czasie imprez i uroczystości szkolnych oraz klasowych opiekę zapewnia organizator wspierany przez członków rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów.
 9. Uczniowie mogą być zwolnieni z ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim zawiadomieniu rodziców uczniów przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.
 10. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek, biwaków i imprez poza szkolnych organizowanych przez szkołę za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący ( po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody dyrektora szkoły); ilość opiekunów w stosunku do grupy dzieci określają odrębne przepisy.
 11. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców  lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe (ilość godzin pracy świetlicy ustala organ prowadzący).
 12. Na zajęciach  świetlicowych  liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 13. Szczególne zasady działalności zawarte są w „Planie pracy zajęć świetlicowych”.
 • 10
 1. Szczególną opiekę szkoła sprawuje  nad uczniami  z dysfunkcjami  rozwojowymi, poprzez:

1)      dostosowanie treści zakresu nauczania do możliwości dziecka,

2)      organizowanie dla uczniów z trudnościami w nauce zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,

3)      kierowanie uczniów z wadami postawy na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, na podstawie badań lekarskich.

 1. Szkoła stara się zapewnić opiekę dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez:

1)      organizowanie bezpłatnego dożywiania,

2)      organizowanie w miarę możliwości  paczek okolicznościowych,

3)      informowanie odpowiednich instytucji o potrzebie pomocy rodzinom uczniów,

4)      przydzielanie ( opiniowanie wniosków ) stypendium socjalnego,

5)     W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi:

 1. a)  podręcznikami zapewnionymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22ad ust. 1, lub zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, lub
 2. b)  materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 - dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, dyrektor szkoły przekazuje te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie.
 3. c) podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.
 4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na okres roku szkolnego powołuje komisję stypendialną:

1)      komisja ustala regulamin swojej działalności,

2)      z posiedzenia komisji sporządza się protokół,

3)      uchwały komisji zatwierdza dyrektor szkoły.

 • 11
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W przypadku oddziałów liczących powyżej 24 uczniów, zajęcia komputerowe i języków obcych odbywają się w grupach.
 3. Ze względu na małą liczebność uczniów w oddziale, niektóre zajęcia mogą odbywać się w klasach łączonych.
 • 12
 1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo – lekcyjny.
 2. Godzina lekcyjna  w klasach IV – VI trwa 45 minut., zajęcia zaczynają się o godz. 815.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, z zachowaniem ogólnego, tygodniowego czasu zajęć przewidzianego ramowym planem nauczania, 
 4. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 5. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.
 6. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych   w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.
 7. Zajęcia edukacyjne w oddziale przedszkolnym prowadzi nauczyciel według ustalonego planu.
 8. W szkole stosowane są dzwonki dźwiękowe w następującym czasie:
 • pierwszy dzwonek – rozpoczęcie zajęć lekcyjnych,
 • drugi dzwonek – po trzeciej godzinie lekcyjnej przed przerwą obiadową,
 • trzeci dzwonek – po przerwie obiadowej,
 • czwarty dzwonek – po piątej godzinie lekcyjnej.
 1. Nauczyciele klas IV-VI po upływie 45 minut zajęć ogłaszają zakończenie danej lekcji. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych.
 2.   Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 3. a)obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 4. b)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. c)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 6. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 10 zajęcia edukacyjne.
 7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

13.Na wniosek ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

 1.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wgląduuczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

15.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

 1.  Na wniosek ucznia lub jego rodzicówdokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

17.W klasach I-III szkoły podstawowej:

 1. a) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, są ustalane w sposób określony w statucie szkoły;

b)śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi;

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:

a)oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób określony w WSO;

 1. b) oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli WSO  tak przewiduje.
 2.  Wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
 4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 5. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną   w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. Nauczycielom, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie.

24.Zajęcia, o których mowa w ust. 10 są przydzielane za zgodą nauczyciela.

25.Zajęcia, o których mowa w ust. 10 nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.

26.Wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust. 10 nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

27.W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w szkole publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły  informację z Krajowego Rejestru Karnego.

28.Nauczyciela, o którym mowa w ust. 23 zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 10 nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.

 1. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły.
 2.  Uczeń, o którym mowa w ust. 29 jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.
 3.  W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 4.  W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej, do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, o przyjęciu ucznia do szkoły publicznej decyduje dyrektor szkoły.
 5.  Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształceniazrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia.
 6. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 7. a) w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady pedagogicznej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w pkt. 34;
 8. b) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. a, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 34 na wniosek rady pedagogicznej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;
 9. c)  liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów;
 10. d)  jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. b i c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale;
 11. e)  oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. b i c, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 12. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę i oddział przedszkolny  informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 • 13
 1. Szkoła, w miarę możliwości finansowo – kadrowych, organizuje zajęcia pozalekcyjne typu koła zainteresowań, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów.
 2. Liczba uczestników kół zainteresowań dostosowana do ilości  uczniów w klasie.
 • 14
 1. W szkole funkcjonuje biblioteka, która jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowania wiedzy wśród rodziców. Biblioteka jest:  interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
 2. Organizacja biblioteki jest następująca :

1)  z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz 

     rodzice;

2)  bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły;

      3)  biblioteka prowadzi następujące zbiory:

 1. a) wydawnictwa informacyjne,
 2. b) podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
 3. c) lektury podstawowe i uzupełniające,
 4. d) literatura popularnonaukowa i naukowa,
 5. e) wybrane pozycje literatury pięknej,
 6. f) wydawnictwa albumowe,
 7.  g) czasopisma dla dzieci i nauczycieli,
 8. h) podstawowe wydawnictwa z pedagogiki, psychologii i dydaktyki różnych przedmiotów

           nauczania,

 1. i) materiały audiowizualne;

   4) biblioteka udostępnia swoje zbiory w trakcie zajęć edukacyjnych, w czasie ustalonym na  

       dany rok szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły, z uwzględnieniem tygodniowego

        rozkładu  zajęć, tworzy warunki do posługiwania się technologią informacyjną,

    5) korzystanie ze zbiorów w bibliotece i wypożyczanie ich poza nią odbywa się na

        warunkach   określonych w regulaminie biblioteki.

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

   1) gromadzenie zbiorów –zgodnie z potrzebami szkoły;

   2) ewidencja i selekcja zbiorów –zgodnie z obowiązującymi przepisami;

   3) opracowywanie zbiorów ;

   4) zapisywanie czytelników i ewidencjonowanie ich korzystania z biblioteki;

   5) organizowanie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego itp.);

   6) upowszechnianie w różnych formach informacji i propagowanie książek oraz innych

      wydawnictw medialnych;

   7) informowanie nauczycieli, na podstawie informacji i prowadzonej statystyki, o  

       czytelnictwie  uczniów w poszczególnych oddziałach klasowych;

   8) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w porozumieniu

       z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów;

   9) opieka nad uczniami współpracującymi z biblioteką (koło zainteresowań);

  10) prowadzenie dokumentacji (dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry

       ubytków, ewidencja wypożyczeń, statystyka wypożyczeń);

  11) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość społeczną i

      kulturową (uroczystości szkolne, wystawy, konkursy, kiermasze książek, poranki   

      poetyckie, itp.);

12) koordynowanie działań związanych z wypożyczaniem darmowych podręczników

     i udostępnianiem ćwiczeń uczniom szkoły ( współpraca z wychowawcami, nauczycielami

     przedmiotów, ewidencja, przechowywanie kart wypożyczeń, czuwanie nad terminowym

     zwrotem podręczników ).

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, uczniami, rodzicami i biblioteką miejską  ,

   oraz jej filią MGBP w Gąbinie  a zasady tej współpracy są zgodne z regulaminem biblioteki i    

   obejmują:

1) uwzględnianie opinii nauczycieli i rodziców nt. doboru i uzupełnienia księgozbioru  

    biblioteki szkolnej;

2) wzajemną wymianę informacji z biblioteką miejską w zakresie nowości wydawniczych

    i organizowanych imprez (konkursy, poranki poetyckie, spotkania z autorami książek, itp.);

3) informowanie w różnych formach nauczycieli, rodziców i uczniów o stanie czytelnictwa

   w poszczególnych oddziałach (tabele, wykresy, zestawienia ),analiza stanu czytelnictwa;

4) współdziałanie w zakresie realizacji zadań edukacji czytelniczej i medialnej, uświadamiania

   uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki oraz rozbudzania potrzeby   

   czytania.

5.Czas pracy biblioteki jest dostosowany do tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.

 1. Księgozbiór pozyskuje się ze środków przyznawanych przez organ prowadzący    i

    ofiarodawców.

 1. Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej,
 • 15

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, lub za jego zgodą

z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Rozdział V

Organy szkoły i ich kompetencje

 • 16

Organami szkoły współdziałającymi w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych są:

1)      organy z szkoły:

 1. a)      Dyrektor Szkoły,
 2. b)     Rada Pedagogiczna,
 3. c)      Rada Rodziców,
 4. d)     Samorząd Uczniowski.

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego

  i niniejszym Statutem.

Zaistniałe spory między organami rozstrzyga dyrektor szkoły i podejmuje decyzję. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę w ciągu dwóch tygodni.

 • 17
 1. Dyrektor szkołykieruje działalnością szkoły i oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem  zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą,

2)     zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

3)     organizowanie całości pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,

4)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego  poprzez zastosowanie następujących form: ewaluacja, kontrola, wspomaganie ( diagnoza pracy szkoły, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie zadań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad),opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, dwa  razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu informuje radę rodziców, samorząd uczniowski o zakończeniu ewaluacji i możliwości zapoznania się z raportem.

5)      podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,

6)      prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz sprawowanie kontroli jego realizacji,  odnotowując w księdze ewidencji dzieci,

7)      kontrola obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki poza szkołą,

8)     realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

9)      dysponowanie środkami finansowymi szkoły oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,

10)zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły,

11)        decydowanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

12)        występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

13)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych:

 1. a)  sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji oraz arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania,
 2. b)  sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor szkoły albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania,
 3. c) sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonująca sprostowania,

14) wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

15) dopuszczanie zaproponowanego programu nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

16) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego   rozwoju, 

17) dysponuje środkami  określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

18) dba o powierzone mienie,

 19) dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, wyznacza opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan rozwoju zawodowego, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty,

 20) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

 22)  współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

 23)  prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

24)  przestrzega postanowień statutu,

25)  jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły,

26) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku,

27)opracowuje projekt planu finansowego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

28) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne;  miejsce zamieszkania uczniów;  tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe,

29)  występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

30) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole,

31) obserwowanie zajęć lekcyjnych i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli według harmonogramu obserwacji zajęć,

32) kontrola realizacji programu nauczania wybranych przedmiotów, kontrola dokumentacji szkolnej (dzienniki, arkusze,  dzienniki zajęć pozalekcyjnych i inne),

33) współpraca z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców,

34) opracowanie Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

35) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek szkolnych i wyjść do najbliższego otoczenia,

36) nadzorowanie estetyki i wystroju szkoły,

37) nadzorowanie nad organizacją  imprez i uroczystości szkolnych,

38) organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych,

39) rozliczenie miesięczne nauczycieli z wykonywanych zastępstw, godzin z art.42 Ustawy KN,

40) sprawowanie nadzoru nad praktykami studenckimi,

41) opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych i innych imprez objętych kalendarzem imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich.  

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za:

1)      organizację pracy szkoły,

2)      poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,

3)     zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i Statutem Szkoły,

4)     bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły oraz stan sanitarny, techniczny i przepisów  pożarowych budynku, dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych     i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy,

5)     prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami,

6)      zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

7)     celowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły,

8)            zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

9)      zapewnianie optymalnych warunków odbywania praktyk pedagogicznych,

10)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za zapewnienie uczniom oraz pracownikom

       bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, 

       jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych

       przez szkołę poza jej terenem. W tym celu organizuje różne formy szkolenia

       w zakresie bhp, na posiedzeniach rad pedagogicznych, zapoznaje na bieżąco

       z przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz sprawuje nadzór nad

 ich przestrzeganiem. Zapisy o zapoznaniu z wymogami bhp winny być odnotowane

 w księdze protokołów rady pedagogicznej, udokumentowane odpowiednimi

 zaświadczeniami lub poświadczone własnym podpisem na odpowiednich dokumentach.

 1. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych    z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty oraz organ prowadzący.
 2. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenie oraz wzbogacanie pracy  

 dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

 1. W wykonywaniu swych działań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 • 18
 1. W szkole działarada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły

 w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania

  i opieki.

 1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Do kompetencji stanowiących radę pedagogiczną należy:

1)      przygotowywanie projektu statutu szkoły lub jego zmian oraz zatwierdzanie go po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

2)     zatwierdzenie planów pracy szkoły,

3)     zatwierdzenie regulaminów o charakterze wewnętrznym,

4)      uchwalanie Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki i Wewnątrzszkolnego System Oceniania, w porozumieniu z radą rodziców  i po zaopiniowaniu przez samorząd uczniowski,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 1. a) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,
 2. b) zgoda na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zadań edukacyjnych,
 3. c) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

6)  wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne,

7) skreślony

8) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

9) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

10)  podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły,

11) nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

12) ustalenie regulaminu swojej działalności,

13) ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

14) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

15) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,

16) rada pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć do których zalicza się:

 1. a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
 3. c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 4. d)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 5. Rada pedagogiczna opiniuje:

1)      organizację pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych lekcyjnych

      i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)     wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

      i innych wyróżnień,

4)     propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)      kandydata  do powierzenia stanowiska dyrektora, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo nie zostanie wyłoniony w wyniku konkursu, oraz dyrektora szkoły w przypadku powierzenia mu stanowiska na kolejny okres,

6)      inne kwestie dotyczące funkcjonowania szkoły.

7)      delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,

8)      przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI,

9)     dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego,

10) zaproponowane  przez nauczycieli programy nauczania do użytku szkolnego,

11)        zezwolenie na indywidualny program lub  indywidualny tok nauki,

12)        wniosek określający ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym,

13)        wniosek o powołanie przewodniczącego zespołu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego lub innego zespołu problemowo – zadaniowego,

14)        Program Wychowawczy  Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki,

15)  średnią ocen upoważniającą do przyznawania stypendium za wyniki w nauce,

16)        ustalanie  dodatkowych dni wolnych od zajęć,

17)        wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy .

 1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów co najmniej ½ jej  członków.
 2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Nauczyciele oraz osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 w pierwszym  semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania

 i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę        bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu

  prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej     w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działanie wychowawcze oraz wzbogacanie form dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczych  szkoły.
 2. Rada pedagogiczna przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku analizuje pracę szkoły

  i formułuje wnioski do dalszej działalności.

 1. Udział nauczycieli w posiedzeniu rady pedagogicznej jest obowiązkowy.
 2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego

 o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.

 1. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin działalności.
 • 19
 1. Samorząd uczniowskitworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy samorządu uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa, uchwalony przez ogół uczniów, regulamin samorządu uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Władzą samorządu jest zarząd samorządu uczniowskiego wybrany spośród uczniów wybranych do samorządów klasowych.
 5. Szkołę, w kontaktach z zarządem samorządu uczniowskiego, reprezentuje opiekun samorządu.
 6. Samorząd uczniowski ma prawo w szczególności do:

1)      występowania do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich form pracy statutowej szkoły,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      przedstawiania propozycji do corocznie opracowanych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły wynikających   z zainteresowań uczniów,

5)      udziału zaproszonych przedstawicieli, z głosem doradczym, w posiedzeniach rady pedagogicznej, w czasie których reprezentowane są sprawy uczniów,  z wyjątkiem rad klasyfikacyjnych,

6)      udziału w formułowaniu i opiniowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych,

7)      organizowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

8)      wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego.

 1. Dyrektor szkoły, w miarę możliwości finansowych, zapewnia niezbędne środki materialne dla funkcjonowania organów samorządu uczniowskiego.
 • 20
 1. W szkole działarada rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
 2. Radę rodziców tworzą przedstawiciele poszczególnych oddziałów, po jednym             z każdego, wybrani w tajnym głosowaniu.
 3. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły   z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 4. Do zadań rady rodziców należy w szczególności reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły:

1)      współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły,

2)      pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

3)      współudział w tworzeniu i  realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

4)      współpraca ze środowiskiem lokalnym, samorządem i zakładami pracy,

5)      organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

6)      podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

7)      udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,

8)     opiniowanie pracy nauczycieli,

9)      opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI,

10)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

11)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

12)  wnioskowanie o dokonanie oceny  pracy nauczyciela,

13)  opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego za okres stażu,

14)  opiniowanie przedstawionego przez dyrektora szkolnego zestawu podręczników.

 1. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 2. Kompetencje stanowiące rady rodziców:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły,

2)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki,

3)      uchwalanie regulaminu swojej działalności .

 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumiewania z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumiewaniu się z radą pedagogiczną.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.
 3. W sytuacjach konfliktowych:

1)      między członkami Rady Pedagogicznej a Samorządem w pierwszej  instancji spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami,

2)      między członkami Rady Pedagogicznej a Radą Rodziców w pierwszej instancji spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami,

3)      w przypadku braku porozumienia w kwestiach spornych, mimo mediacji prowadzonych przez Dyrektora Szkoły, każda z zainteresowanych stron ma prawo zwrócić się do Dyrektora o powołanie komisji rozjemczej, w skład której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron (po 3 osoby),

4)      w przypadku braku rozstrzygnięcia sporu przez komisję rozjemczą każda z zainteresowanych stron ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego

5)      w przypadku, gdy konflikt obejmuje Dyrektora, a komisja rozjemcza nie określi jednoznacznie swojego stanowiska, postępowanie wyjaśniające prowadzi organ prowadzący.

 1. Pierwszeństwo przy rozwiązywaniu sporów między organami Szkoły mają metody polubowne.

Rozdział VI

Pracownicy pedagogiczni szkoły

 • 21
 1. Pracownikami pedagogicznymi szkoły są:

1)  dyrektor,

nauczyciele.

 • 22
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony  przez organ prowadzący szkołę.
 2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów prawa pracy i karty nauczyciela -  dyrektor szkoły.
 3. Warunkiem zatrudnienia nauczyciela jest posiadanie kwalifikacji zgodnych

       z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 1. Dyrektor szkoły ma prawo sprawdzania umiejętności nauczyciela ubiegającego się

       o pracę w szkole i wybierania najlepszego kandydata.

 1. Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie na podstawie odrębnych przepisów.
 • 23
 1. Nauczyciel wykonuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze,

        a nadrzędnym celem jego pracy jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia:

     1)  przeprowadza i dokumentuje diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie I wszystkich dzieci 5 i 6 letnich w oddziale przedszkolnym,

     2)   realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby

       i zainteresowanie uczniów,

     3) ma prawo do wyboru podręcznika.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą z uczniami w zakresie nauczanych przedmiotów i jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach kształcących, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów.
 3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)  wybór programu nauczania  dla zajęć edukacyjnych dla  danego oddziału ujętego  w  szkolnym planie nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; nauczyciel może wybrać odpowiedni program nauczania spośród programów wpisanych do wykazu programów nauczania  z zakresu kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego, albo opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem programów nauczania wpisanych do tego wykazu oraz wybór podręczników szkolnych:

2)  nauczanie, wychowanie i opieka nad powierzonymi mu uczniami,

3)  organizowanie pracy uczniów oraz systematyczne, obiektywne i sprawiedliwe jej

      kontrolowanie i ocenianie,

4)  opracowywanie zadań na egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe,

 5)  prowadzenie indywidualnego toku nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych,

 6)  realizowanie podstawy programowej określonej przez Ministra Edukacji Narodowej

 7)  odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie

       zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę

        oraz przerw międzylekcyjnych,

  8)  współdziałanie z koordynatorem d/s bezpieczeństwa,

  9)  pełnienie dyżurów w czasie przerw zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie

       dyżurów nauczycieli,

  10)  utrzymywanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami w kształceniu i wychowaniu

         uczniów. Nauczyciel, który uzyska informację od rodziców ( prawnych opiekunów) 

         o stanie zdrowia dziecka (deficytach rozwojowych) zobowiązany jest wziąć ją  pod

          uwagę i otoczyć ucznia szczególną opieką,

   11)  utrzymywanie kontaktu i współdziałanie z innymi nauczycielami szkoły,

   12)  stałe pogłębianie własnej wiedzy przedmiotowej i pedagogicznej oraz doskonalenie

           metod pracy przez samokształcenie, udział w kursach i szkoleniach

          organizowanych   przez szkołę i  instytucje pozaszkolne,

   13)  znajomość i przestrzeganie praw uczniów,

   14)  egzekwowanie obowiązków ucznia,

   15)  znajomość oraz przestrzeganie ustaw i rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej

            regulujących pracę szkoły,

   16)  znajomość, przestrzeganie i realizację wewnątrzszkolnych regulaminów, planów

            i programów,

   17)  ocenianie ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem

            oceniania,

    18)  aktywny udział w pracach rady pedagogicznej,

    19)  udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

    20)  zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących spraw osobistych i rodzinnych

             uczniów,

     21)  dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i mienie szkolne,

     22) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz

             podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w

            tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć

             organizowanych przez szkołę,

    23) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,

    24) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu

        Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia    i szacunku

        dla każdego człowieka,

   25) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie

          z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras

           i światopoglądów.

 1. W miarę potrzeb nauczyciel ma obowiązek podjąć czynności dodatkowe:

1)  wychowawstwo,

2)  opiekę nad pracownią lekcyjną,

3)  protokołowanie zebrań rady pedagogicznej,

4)  opracowywanie statystyk szkolnych,

5)  pracę w komisjach egzaminacyjnych i zadaniowych,

6)  opiekę nad uczniami podczas wycieczek klasowych i imprez szkolnych,

7)  prowadzenie kół zainteresowań,

8)  przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu,

9)  opiekę nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi,

10)  zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

11)  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających

      z organizacji pracy szkoły,

 12) pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest dbać o równomierne obciążanie nauczycieli

powyższymi czynnościami.

 1. Nauczyciel ma prawo w szczególności do:

1)  poszanowania swojej godności osobistej oraz zawodowej ze strony uczniów,

    rodziców i innych pracowników szkoły,

2)  twórczych zmian w programie nauczania,

3)  wyboru programów, podręczników, metod, form organizacyjnych i środków

    dydaktycznych stosowanych w nauczaniu swojego przedmiotu,

4)  decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów swoich

    uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

5)  współdecydowania o ocenie zachowania uczniów, zgodnie  z kryteriami zawartymi

    w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

6)  opiniowania spraw istotnych dla funkcjonowania szkoły,

7)  korzystania z funduszy zdrowotnych, socjalnych i mieszkaniowych na podstawie

    odrębnych przepisów,

8)      wprzypadku wystąpienia sporu/konfliktu między nauczycielem a dyrektorem nauczyciel ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę o jego rozstrzygnięcie,

9)      w przypadku wystąpienia sporu/konfliktu między nauczycielem a uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma prawo zwrócić się do dyrektora o jego rozstrzygnięcie..

 1. Nauczyciel może być wyróżniony lub nagrodzony za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz podejmowanie prac wykraczających poza jego obowiązki.
 2. Nagroda może być przyznana w formie:

1)  ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej,

2)  dodatku motywacyjnego,

3)  nagrody dyrektora szkoły,

4)  wystąpienia z wnioskiem o nagrodę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny

    lub organu prowadzącego,

4)      nagrody jubileuszowej według odrębnych przepisów.

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
 2.  Nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się. W przypadku uczniów klas  I–III szkoły podstawowej – obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.
 3. Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy w przypadku, gdy stwierdzą,  że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli,  specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności  objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i  koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej  udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 6. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.
 7. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 8. a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
 9. b) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,
 10. c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 11. d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
 12. e) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
 13. f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole,  w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który z porozumieniu z dyrektorem , podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  uwzględnia  wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 15. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w  indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie,  przez dyrektora-  rodzice ucznia.

19.Nauczyciele, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:

 1. a)  wstępu do szkoły,
 2. b) wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy,
 3. c) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły,
 4. d) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę,
 5. e) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkóły.

20.W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w art. 9 Karty Nauczyciela,  trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 1. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w art .9 Karty Nauczyciela, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
 • 24
 1. Dyrektor może utworzyć nauczycielskie zespoły dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawcze.
 2. Zespoły dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawcze tworzą nauczyciele  klas 0-III           i IV – VI.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.
 4. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za opracowanie planu pracy zespołu, jego systematyczną działalność oraz składanie sprawozdań na posiedzeniach rady pedagogicznej.
 5. Cele i zadania zespołu obejmują:

1)  organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji  

   programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz 

   uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)  podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,

3)  organizowanie doradztwa dla początkujących nauczycieli,

4)  opracowywanie i ewaluację szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,

5)  współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich

   wyposażenia,

6)  organizowanie konkursów,

7)  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

8)  organizowanie współpracy z placówkami edukacyjnymi i instytucjami

    pozaszkolnymi,

9) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu,

10) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 

      użytku w szkole,

11) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

 • 25
 1. Dyrektor szkoły powierza oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania ( klasy  I-III i klasy IV-VI) i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana wychowawcy.
 3. Rodzice i uczniowie mogą dyrektorowi szkoły przedstawić propozycje zmiany nauczyciela, któremu dyrektor powierzył już zadania wychowawcy.
 4. Propozycję  tą rodzice i uczniowie przedstawiają dyrektorowi szkoły na piśmie, podając uzasadnienie. Pod propozycją rodzice i uczniowie składają podpisy ( minimum 2/3 stanu liczbowego klasy).
 5. Dyrektor w ciągu 7 dni zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w powyższej sprawie                i udzielenia zainteresowanym odpowiedzi na piśmie.
 6. Wychowawca w swojej pracy realizuje zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programie Profilaktyki oraz Planie Pracy Wychowawczej.
 7. Do obowiązków wychowawcy klasy należy:

1)  poznanie osobowości ucznia, jego zdolności i zainteresowań,

 2)  poznanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowotnego,

  3)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz

          przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  4)  informowanie ucznia o planach i programach pracy szkoły,

   5)  zapoznawanie ucznia z zarządzeniami regulującymi działalność szkoły,

   6)  planowanie i organizowanie uroczystości klasowych, wycieczek i innych imprez

          pozaszkolnych,

   7)  powiadamianie rodziców w formie pisemnej o zagrożeniu ucznia otrzymaniem  

           negatywnej oceny śródrocznej , rocznej  bądź nieklasyfikowaniu  w terminie nie

           krótszym niż jeden miesiąc przed datą wystawienia oceny,

   8)  nadzorowanie frekwencji uczniów, powiadamianie rodziców o nieobecności uczniów

            w szkole,

   9)  ustalanie oceny zachowania ucznia,

 10) wypisywanie świadectw szkolnych na koniec roku szkolnego,

  11)  prowadzenie dokumentacji pracy klasy, odnotowywanie w dzienniku lekcyjnym

         wszystkich kontaktów z rodzicami, rozmów oraz ważnych wydarzeń z życia klasy,

  12)  utrzymywanie stałego i systematycznego kontaktu oraz współdziałanie z rodzicami

          ( prawnymi opiekunami ) ucznia, prowadzenie korespondencji z rodzicami

         związanej z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami, rozliczanie finansowe wycieczek

         i  imprez szkolnych,

 13) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie i

          koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych wobec uczniów, w

          szczególności tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

  14)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w klasowym

           zespole uczniów oraz pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej,

  15)  współpraca z psychologiem i innymi specjalistami,

  16) prowadzenie  dokumentacji wychowawcy klasowego (plan wychowawcy klasowego,

        tematyka godzin wychowawczych i inne),

 17) kontrolowanie wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli ( tematy lekcyjne,

       uwagi o zachowaniu uczniów i inne).

 1. Wychowawca ma prawo do:

1)  korzystania w swojej pracy z porad metodyczno – merytorycznych ze strony dyrektora 

    szkoły, rady pedagogicznej, doradców metodycznych i innych wyspecjalizowanych

    instytucji i placówek oświatowych,

2)  wnioskowania o udzielanie kar i nagród dla swoich wychowanków,

3)  opiniowania wniosków o przyznawanie pomocy materialnej.

 1. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami sprowadza się do następujących zadań wychowawcy:

1)   tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,

2)   współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

3)   utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,

4)   współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

5)   powiadamia o przewidywanym dla ucznia śródrocznym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki,

6)   prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Zadania wychowawcy klasy:

1) wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem  zespołowym klasy.

2) głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:

 1. a)  prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji tego zadania,
 2. b) bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu,
 3. c) dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, potrzeb i właściwości co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy,
 4. d) w celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje z rodzicami,

3) zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. a) stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4) wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:

 1. a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
 2. b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 • różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów;
 • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
 1. c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami  i niepowodzeniami),
 2. d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 • poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci;
 • współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
 • wyłączania ich w sprawy klasy i szkoły.
 1. e) współpracuje z innymi nauczycielami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb  i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia,
 2. f)  organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej  i pedagogicznej,
 3. g) wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.
 4. Ponadto  do obowiązków wychowawcy należą:

1)  troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności:

 1. a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce),
 2. b) analizowanie wspólne z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych,
 3. c) dbanie regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału,
 4. d) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 5. e) troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:
 • kształtowanie wzajemnych stosunków miedzy uczniami na zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni;
 • egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju w zależności od sytuacji;
 • rozwiązywanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły i szerszego środowiska m.in.: przyzwyczajenie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie szkoły i szerszego środowiska, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi;
 • rozwiązywanie samorządnych form społecznego życia klasy;
 • interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji;
 • budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału na rzecz tego środowiska;
 • wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w szkole, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności;
 • współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy;
 • badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych, udzielenie wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach, wychowawczych.
 1. g) opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:
 • wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP życiu szkolnym i przedszkolnym;
 • interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się
  z rodzicami w sprawach ich zdrowia.
 1. h) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:
 • prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen;
 • wpisywanie świadectw szkolnych;
 • wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami władzy szkolnej i rady pedagogicznej.
 1. i) dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść i formy swojej działalności wychowawczej, zgodnym ze Szkolnym Programem Wychowawczym,
 2. j) wychowawca klasy składa na posiedzeniach rady sprawozdanie
  z przebiegu i wyników swojej pracy,
 3. k)  na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych),
 4. l) o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej (z pieczątką szkoły) na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej .  Kopię listu do rodziców wychowawca zostawia w swojej teczce i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym,

2) wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia ustnego lub napisanego własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna) lub na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza.

 1. a) usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia,
 2. b) usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole ( po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona),

3) wychowawca  może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na ustną lub pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna).
a) w razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanego zwolnienia,  wychowawca winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może osobiście zwolnić z zajęć szkolnych potwierdzając swoją tożsamość;
b) w razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić tylko dyrektor szkoły;

 1. c) wychowawca lub dyrektor szkoły ma obowiązek  powiadomić o zwolnieniu ucznia nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje.
 • 26
 1. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
 2. Do zadań szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:

1)      integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa,

2)      koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego  w szkole programu wychowawczego i profilaktycznego,

3)      współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego,

4)      wdrażanie i dostosowanie specyfiki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,

5)      pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy   z odpowiednimi służbami ( policja, straż pożarna) oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,

6)      współpraca z rodzicami i środowiskiem,

7)      analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa i wnioskowanie   o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów  i projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo.

Rozdział VII

Pracownicy administracji i obsługi szkoły

 • 27
 1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
 2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i porządku.
 3. Zasady zatrudniania pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 4. Parownikami administracji i obsługi są:

1)  specjalista d/s. administracyjnych,

2)  woźny,

3)  kierowca,

4)  palacz c.o.

 1. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor szkoły.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły, w tym niepedagogiczni, zobowiązani są do informowania dyrekcji o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa.

7.W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą,  uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi  przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym o wpuszczeniu do budynku lub opuszczeniu go  decyduje Dyrektor, pracownik administracji lub woźny mający prawo zatrzymania wszystkich osób.

 1. Każdy pracownik szkoły, w tym pracownik niepedagogiczny, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp.

Rozdział VIII

Rodzice

 • 28
 1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny.
 2. Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka również w szkole.
 3. Rodzice ( prawni opiekunowie ) współpracują ze szkołą w oparciu o zasady:

1)    wzajemnej wymiany informacji o uczniu,

2)    uzgadniania podstawowych kryteriów postępowania z uczniem,

3)     wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i realizacji zadań dydaktycznych.

 1. Rodzice ( prawni opiekunowie ) reprezentowani są w szkole przez radę rodziców.
 2. Rodzice powinni informować szkołę o zainteresowaniach ucznia, zamiłowaniach                i trudnościach wychowawczych oraz stanie jego zdrowia.
 3. Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo do:

1)    uzyskiwania informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w szkole i danym oddziale,

2)    opiniowanie w porozumieniu z Radą Rodziców, Programu Wychowawczego Szkoły      i Szkolnego Programu Profilaktyki, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,

3)    zapoznania się z programami nauczania,

4)    rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym, o postępach w nauce, przyczynach niepowodzeń i trudności szkolnych, nieobecnościach,

5)    informacji o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze,

6)    uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszej edukacji swojego dziecka,

7)    wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

8)    udziału w życiu szkoły poprzez pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, a także poprzez pracę w ramach rady rodziców

9)    korzystania z pomocy materialnej określonej w odrębnych przepisach,

10)każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 1. Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają obowiązek:

1)    współdziałania z nauczycielami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

2)    udzielania wychowawcom klas pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka,

3)    interesowania się postępami w nauce i zachowaniem swojego dziecka,

4)    dbania o higienę osobistą dziecka,

5)    zapewnienia podręczników, zeszytów oraz przyborów szkolnych,

6)    systematycznego udziału w spotkaniach z rodzicami,

7)    kontaktu ze szkołą na zaproszenie nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora szkoły,

8)    powiadamiania wychowawcy o nieobecności dziecka w szkole i jej usprawiedliwieniu,

9)    dopełnianie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

10)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

11)zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,

12)informowania, dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 1. Współdziałanie rodziców za szkołą odbywa się poprzez:

1)    zebrania ogólne dyrektora z rodzicami poszczególnych klas. Na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców dyrektor przedstawia zadania i zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze szkoły,

2)    spotkania wychowawców klas z rodzicami w celu spełnieniu obowiązku wymienionego wyżej oraz wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze;   w tym czasie wszyscy nauczyciele są obecni w szkole i rodzice mogą odbywać indywidualne rozmowy na każdy interesujący ich temat,

3)    indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami,

4)    wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców,

5)    organizowanie zespołu wychowawczego w razie szczególnych trudności z uczniem. Zwołanie zespołu odbywa się na wniosek wychowawcy lub uczącego w danej klasie nauczyciela. W rozmowach uczestniczą: dyrektor szkoły, wychowawca lub zainteresowany nauczyciel, rodzice i uczeń,

6)    informacje w dzienniczkach uczniowskich,

 1. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów

      o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego szkoła musi zwrócić się o pomoc do odpowiednich organów władzy publicznej w celu ochrony dziecka.
 3.  Rodzice/opiekunowie prawni kontaktują się z wychowawcą i nauczycielami w tzw. dni otwarte oraz podczas zebrań.
 4. Kalendarz zebrań z rodzicami i dni otwartych rada pedagogiczna ustala na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu plenarnym.
 5.  Każdy wychowawca może ustalić dodatkowe terminy i formy spotkań z rodzicami.

Rozdział IX

Uczniowie

 • 29

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.

 1. skreślony
 2. skreślony
 3. skreślony
 4. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają odrębne

      przepisy.

 1. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 2. Do szkoły uczęszczają uczniowie od lat 6, ale nie wcześniej niż od 5 roku życia.
 • 30
 1. Uczeń ma prawo do:

1)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)     zapoznania się z programami nauczania oraz kryteriami oceniania,

3)     opieki wychowawczej, bezpieczeństwa oraz poszanowania godności własnej,

4)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5)     bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów,

6)     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

7)     rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8)     uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz imprezach szkolnych,

9)     reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

10) pomocy ze strony nauczyciela przedmiotu w przypadku trudności w nauce,

11) przedstawiania wychowawcy klasy lub innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania pomocy,

12) zachowanie w tajemnicy jego problemów i spraw powierzonych w zaufaniu,

13) korzystania z poradnictwa   i pomocy psychologiczno – pedagogicznego,

14) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki oraz sprzętu sportowego podczas lekcji oraz po zajęciach szkolnych, po uzgodnieniu z nauczycielami odpowiedzialnymi za udostępnianie pomieszczeń, sprzętu lub pomocy dydaktycznych,

15) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego i organizacji uczniowskich istniejących w szkole, wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

17)w przypadku łamania praw ucznia, uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć w tej sprawie skargę do dyrektora szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 14 dni ją rozpatrzyć i w formie pisemnej powiadomić o swojej decyzji zainteresowane osoby.  W przypadku niezadowalającej decyzji, rozstrzygnięcia skargi, uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Praw Ucznia lub skorzystanie z procedury przewidzianej w odrębnych przepisach.

18) priorytetem przy rozwiązywaniu spornych spraw przyznaje się metodom polubownym rozwiązywania sporów, w szczególności negocjacjom i mediacjom.

19) korzystania z telefonu komórkowego w uzasadnionych przypadkach,

20)uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie maja prawo do pobierania nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami,

21)specyficznych form pomocy dydaktycznej,

22) opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

23) uczniowie niepełnosprawni maja prawo do zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych .

 1. Uczeń ma obowiązek:

1)  przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, regulaminach szkolnych oraz  

    zarządzeniach dyrektora,

2)  postępowania w sposób godny w szkole i poza nią,

3)  dbania o dobre imię i poszanowanie tradycji szkoły,

4)  punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne i wszystkie inne

    zajęcia szkolne zgodnie z obowiązującym planem i nie zakłócania ich przebiegu przez 

    niewłaściwe zachowanie,

5)   systematycznego, należytego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych,

6)  aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych i wszystkich innych zajęciach szkolnych,

7)  przedstawiania w terminie kolejnych siedmiu dni pisemnego usprawiedliwiania

    nieobecności na zajęciach lekcyjnych, w formie:

 1. a) zaświadczenia lekarskiego,
 2. b) oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzasadnionej przyczynie  

    nieobecności,

8) wykonywania poleceń wydawanych przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

9) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków oraz innych środków odurzających,

10)  przebywania podczas lekcji i przerw wyłącznie na terenie szkoły,

11)  pozostawiania wierzchniego okrycia w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły, zmiany obuwia,

12)  troszczenie się o mienie szkoły, estetyczny wygląd, czystość i porządek na jej terenie,

13)  naprawiania świadomie wyrządzonej przez siebie szkody – sposób naprawiania szkody określa każdorazowo dyrektor szkoły lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony   sprzęt,

14)  aktywnego udziału w życiu szkolnym,

15)  godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,

16)  przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu,

17)  szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

18)  szanowania nietykalności i godności własnej, nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz gości szkoły,

19)  ubieranie się schludnie i estetycznie, z zachowaniem następujących ustaleń:

 1. a) strój codzienny

dziewczęta:

- strój ustalony przez radę pedagogiczną i radę rodziców,

chłopcy:

- strój ustalony przez radę pedagogiczną i radę rodziców,

 1. b) strój galowy

dziewczęta:

- biała bluzka z krótkimi lub długimi rękawami,

- granatowa lub czarna spódnica wizytowa,

chłopcy:

- biała koszula z krótkimi lub długimi rękawami,

- granatowe lub czarne spodnie wizytowe,

 1. c)  strój sportowy

- dziewczęta i chłopców obowiązuje strój i obuwie sportowe określone przez nauczyciela  

   prowadzącego  zajęcia,

 1. d)  w zakresie pozostałych elementów wyglądu zewnętrznego obowiązuje zakaz trwałego

    i nietrwałego ozdabiania ciała i włosów:

- zakaz farbowania włosów,

- zakaz ekstrawaganckich fryzur i innych ozdób,

- zakaz makijażu, malowania paznokci, tatuażu i kolczykowania ciała,

 1. e) w zakresie doboru biżuterii i ozdób obowiązuje umiar z zachowaniem następujących zasad:

- na co dzień dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii ( mały, płaski pierścionek, krótkie

   kolczyki, krótki łańcuszek z małą zawieszką),

- podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek biżuterii,

 1. f) strój szkolny nie obowiązuje w trakcie wycieczek szkolnych oraz pozalekcyjnych

   imprez kulturalno – rozrywkowych,

20)  posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

 • 31
 1. Zasady używania przez uczniów telefonów komórkowych na terenie szkoły:

1) wprowadza się zakaz korzystania z telefonów w czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły i poza nią; aparaty powinny być wyłączone,

2)  zabrania się wykorzystywania aparatów telefonicznych do robienia zdjęć, filmowania

  i  nagrywania rozmów osób bez ich wiedzy i zgody,

3) dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych w nagłych wypadkach

     dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i innych przypadków losowych.

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadku zniszczenia lub kradzieży aparatu telefonicznego.
 • 32
 1. Uczeń może być nagrodzony i wyróżniony.
 2. Wyróżnienia i nagrody uczeń otrzymuje za:

1)  wzorowe zachowanie, zgodnie z zasadami określonymi w WSO,

2)  rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych, potwierdzonych wynikami 

    dydaktycznymi na zasadach określonych w WSO,

3)  szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy ( osiągnięcia w konkursach,

    zawodach i olimpiadach), na zasadach określonych w WSO,

4)  działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska, na zasadach określonych w WSO.

 1. Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:

1)  ustnej pochwały nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy,

2)  ustnej pochwały dyrektora na forum klasy, w obecności wychowawcy,

3)  ustnej pochwały dyrektora udzielonej na forum szkoły,

4) dyplomu lub nagrody rzeczowej wręczanych na uroczystości zakończenia roku szkolnego,

5)  świadectwa z wyróżnieniem, na podstawie odrębnych przepisów,

6)  ekspozycji uzyskanych dyplomów i pucharów w szkolnej galerii osiągnięć.

 1. Wyróżnienia i nagrody ( z wyjątkiem świadectw ) przyznaje się na wniosek:

1)  dyrektora szkoły,

2)  wychowawcy klasy,

3)  nauczyciela zajęć edukacyjnych,

4)  rady pedagogicznej,

5)  opiekunów organizacji uczniowskich.

5.Udział oraz zdobyte lokaty i wyróżnienia w konkursach, zawodach i olimpiadach odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia i na świadectwie pod hasłem „szczególne osiągnięcia”, zgodnie z zasadami określonymi w WSO.

 • 33
 1. Uczeń może być ukarany.
 2. Karę otrzymuje uczeń za:

1)     nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

2)     nieprzestrzeganie zarządzeń Dyrektora Szkoły oraz poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3)     nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych.

 1. Kary udzielane są w formie:

1) ustnego upomnienia nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy,

    2) ustnego upomnienia dyrektora w obecności wychowawcy i rodziców,

3)     pisemnej nagany wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców

       ( prawnych opiekunów),

4)     zawieszenia prawa do udziału w imprezach szkolnych i dodatkowych zajęciach kulturalno – rekreacyjnych,

5)     zobowiązania ucznia do naprawienia szkody,

 1. Kary mogą być udzielane na wniosek:

 1)  dyrektora szkoły,

 2)   wychowawcy klasy,

1)   nauczyciela zajęć edukacyjnych,

2)   rady pedagogicznej,

3)   rady rodziców,

4)   samorządu uczniowskiego.

 1. Jeśli wobec ucznia zachodzi konieczność zastosowania jednej z poniżej wymienionych kar:

1) pisemnej nagany wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców ( prawnych opiekunów),

2) zawieszenia prawa do udziału w imprezach szkolnych i dodatkowych zajęciach kulturalno- rekreacyjnych,

3)  zobowiązania ucznia do naprawienia szkody,

Składający wniosek o ukaranie, w porozumieniu z wychowawcą klasy, przedstawia         pisemną informację o przyczynie zastosowania kary, podjętych oddziaływaniach wychowawczych oraz zastosowanych wcześniej karach.

 1. Przed wymierzeniem kar uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 2. Przeniesienia do równoległego oddziału w innej placówce  z koniecznością nadrobienia   różnic programowych, po wyczerpaniu wszystkich wskazanych wcześniej kar.
 3. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pól roku), jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego. Poręczenie powinno być w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie zawieszenia kary.
 4. Informacje o przyznanych nagrodach lub zastosowanych karach wychowawca odnotowuje zeszycie wychowawcy i powiadamia o nich rodziców (prawnych opiekunów) podczas spotkań.
 5. Uczeń ma prawo odwołania się od kary w ciągu siedmiu dni od daty uzyskania informacji o jej udzieleniu. Odwołanie składa rodzic (opiekun prawny) ucznia do Dyrektora Szkoły. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie i mieć formę pisemną.
 6. W celu rozpatrzenia odwołania Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania powołuje komisję, w skład której wchodzą: wychowawca,  Dyrektor,  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
 7. Ostateczna decyzja komisji zostaje przekazana rodzicom (opiekunom prawnym) w formie pisemnej w ciągu trzech dni roboczych od posiedzenia komisji.
 8. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły, w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
 9. Zachowania za które uczeń może zostać przeniesiony do innej
  szkoły:
 • dopuścił się kradzieży
 • używał lub rozprowadzał środki odurzające albo przebywał pod ich wpływem w szkole
 • stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych
 • dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia lub pracownika
 • W przypadku szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, poza przeniesienia ucznia do innej klasy, czy szkoły należy zawiadomić sąd dla nieletnich, który może przedsięwziąć odpowiednie środki.

Rozdział X

Tradycje i ceremoniał  szkolny.

 • 34
 1. Jako tradycję szkolną przyjmuje się organizowanie:

  1)    uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

  2)    uroczystości pożegnania absolwentów,

  3)    uroczystości ślubowania klasy pierwszej,

2)uroczystości wigilijnej,

3)Dnia  Babci i Dziadka,

4)Dnia  Rodziny,

5)uroczystości z okazji świąt państwowych,

6)Dnia  Patrona, Dnia  Dziecka,

7)innych cyklicznych uroczystości zgodnych z kalendarium szkolnym.

Rozdział XI

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 • 35
 1. Skargi i wnioski  przyjmowane są przez dyrektora szkoły.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1)   pisemnie,

2)   ustnie.

 1. Pisemne skargi i wnioski powinny zawierać:

1)   datę wniesienia skargi/wniosku,

2)   imię, nazwisko i adres składającego skargę/wniosek,

3)   zwięzłe określenie sprawy,

4)   nazwisko osoby, do której będzie kierowana skarga/wniosek,

5)   podpis składającego skargę/wniosek.

 1. Rejestracji oraz monitorowania przebiegu realizacji rozpatrywania skargi/wniosku

    dokonuje pracownik sekretariatu szkoły, który:

1)   prowadzi rejestr skarg i wniosków,

2)   kieruje sprawę do osoby wyznaczonej do jej rozpatrzenia,

3)   czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg/wniosków,

4)    udziela zgłaszającym się w sprawie skarg/wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy,

5)   wpisuje termin ich załatwienia.

 1. Pracownik sekretariatu dokonuje rejestracji skargi/wniosku przez wpis w rejestrze skarg   i wniosków następujących danych:

1)        liczba porządkowa,

2)        data wpływu skargi/wniosku,

3)        data rejestracji skargi/wniosku,

4)        dane osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

5)        informacja na temat przedmiotu skargi/wniosku,

6)        termin rozpatrzenia skargi/wniosku,

7)        imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rozpatrzenie skargi/wniosku,

8)        data zamknięcia postępowania.

 1. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska

      ( nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimy.

 1. Spory i ich rozwiązywanie:

1) spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.

2)  spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; ich decyzje  muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu odwoławczego zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

3) rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane w terminie 7 dni.

4)  do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu.

5)  nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

6)  kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub samorządu uczniowskiego.

 • 36
 1. Kwalifikowania spraw dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora szkoły jako skarga lub wniosek wpisywana   jest do rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi/wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor szkoły wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Skargi i wnioski, które nie należą do kompetencji placówki przekazywane są do wnoszącego skargę/wniosek ze wskazaniem właściwego adresata.
 5. Skargi i wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpatrzenia.
 6. Informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku mogą być poddane lustracji w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
 • 37
 1. Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się dokumentację zawierającą:

1)   oryginał skargi/wniosku,

2)   notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

3)   materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów),

4)   odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz         z dokumentem potwierdzającym jej wysłanie lub podpisem odbioru odpowiedzi, pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.

 1. Odpowiedź na skargę/wniosek winna zawierać:

1)   notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

2)   oznaczenie organu, od którego pochodzi,

3)   faktyczne i prawne, z podaniem podstawy prawnej, uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek zostały załatwione odmownie,

4)   imię  i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do rozpatrzenia skargi/wniosku.

 1. Pełna dokumentacja rozpatrywanej sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek, przekazywana jest pracownikowi sekretariatu.
 2. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń, przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek, należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w pkt.2.
 3. Kontrolę z wykonywania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.
 4. Odwołania od decyzji rozstrzygających spory rozpatruje dyrektor szkoły.
 • 38
 1. Skargę/wniosek rozpatruje się w terminie:

1)        do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

2)        do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana.

 1. W terminie 7 dni należy:

1)            przesłać skargę/wniosek do właściwego organu, z powiadomieniem wnoszącego, lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

2)            przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

3)            zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

4)            udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

Rozdziała XII

Gospodarka finansami, prowadzenie dokumentacji, pieczęcie.

 • 39
 1. Gospodarka finansowa i materiałowa Szkoły prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Szkoła jest jednostką budżetową.

 • 40
 1. Szkoła prowadzi dokumentację szkolną, którą przechowuje zgodnie z odrębnymi

    przepisami.

 1. Podstawowymi dokumentami szkoły są:

1) arkusze ocen,

2) protokoły egzaminacyjne,

3) dzienniki lekcyjne,

4) dzienniki zajęć pozalekcyjnych,

5) księgi protokołów rady pedagogicznej, w wersji papierowej i elektronicznej.

6) akta osobowe pracowników.

 • 41
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych ( dużej i małej) zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła używa pieczęci prostokątnej :

    Szkoła Podstawowa

 1. Kornela Makuszyńskiego

       w Borkach

09-522 Dobrzyków

NIP 774-30-39-150 REGON 0001114987

 1. W szkole używana jest pieczęć z nazwą pełnionej funkcji : Dyrektor Szkoły.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe.

 • 42
 1. Integralną cześć statutu szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach

    stanowi Wewnątrzszkolny System Oceniania , Szkolny Program Profilaktyczny oraz

    Program Wychowawczy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o Systemie Oświaty  wraz z przepisami wykonawczymi.
 • 43
 1. Na wniosek organów szkoły można dokonać zmian w Statucie, które uchwala Rada Pedagogiczna.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian,  sporządza się tekst jednolity Statutu.
 3. Dyrektor szkoły ma upoważnienie do opublikowania tekstu Statutu w drodze zarządzenia.

Uchylony  uchwałą nr 1/2015/2015 z dnia 26.08.2015r.