Program uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dnia 29.08.2016

Program profilaktyki szkolnej powstał jako kontynuacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce przez ostatni rok funkcjonowania. W niektórych punktach jest on kontynuacją poprzednich programów realizowanych dotychczas, ale uwzględnione są także potrzeby wynikające z diagnoz, wniosków i działań.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 • Statut  Szkoły.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572).
 • Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875).
 • Rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów
  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz.226).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 72.
 • Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez
  Polskę 30 kwietnia 1991r.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.109)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198 )
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. Nr10, poz. 55)

Szkolny Program Profilaktyki posiada opracowany plan działań,  oraz spełnia następujące założenia:

 • uzupełnia program wychowawczy szkoły,
 • odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej                  i środowisku,
 • formy i sposoby działań zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dostosowane są do wieku uczniów,
 • zawiera jasno określone zasady i formy współpracy wychowawczej,
 • uwzględnia predyspozycje do prowadzenia zajęć wychowawczych,
 • tworzy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • aktywizuje i integruje uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń,
 • w miarę możliwości włącza rodziców do realizacji zadań wychowawczych.

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły skierowany jest do każdego ucznia – zdolnego i potrzebującego psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej pomocy. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z nich poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Wstęp

Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami. Ma szczególne znaczenie wśród uczniów i dzieci, w których rozwija się ustalanie hierarchii wartości, kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie pewności siebie. Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz wskazywał sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zdiagnozowanych zagrożeń.

 W zakresie profilaktyki pierwszorzędowej obejmuje:

 • promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania;
 • informowanie o skutkach zachowań ryzykownych;
 • nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów

W zakresie profilaktyki drugorzędowej obejmuje:

 • działania umożliwiające wczesną identyfikację osób z grupy podwyższonego ryzyka;
 • współpracę ze specjalistami;
 • zajęcia socjoterapeutyczne;
 • poradnictwo rodzinne.

Cele główne:

 1. Udostępnienie społeczności szkolnej informacji niezbędnej do skutecznego zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami dla własnego zdrowia, jakości życia, zmniejszenie czynników ryzyka zachorowania na różne choroby.
 2. Kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi.
 3. Kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
 4. Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi zdrowy styl życia.

Cele szczegółowe:

 1. Upowszechnianie wśród dzieci i uczniów znajomości prawa i zasad przestrzegania go.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodliwość fast foodów.
 3. Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie.
 4. Stworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa.
 5. Wsparcie rozwoju uczniów 6 i 7–letnich w związku z adaptacją w szkole;
 6. Wsparcie rozwoju dzieci w związku z adaptacją w oddziale przedszkolnym;
 7. Bezpieczeństwo w szkole.
 8. Diagnozowanie zachowań problemowych, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne, emocjonalne i zdrowotne uczniów oraz eliminowanie tych problemów.
 9. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych.
 10. Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania  z mediów.
 11. Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych.
 12. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji.
 13. Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji i mobbingowi.
 14. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 15. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki – wczesna interwencja – udzielanie pomocy.
 16. Zwiększanie kompetencji rodziców poprzez propagowanie instytucji udzielających pomocy w sytuacjach problemowych.

Program profilaktyki uwzględnia następujące działania:

 • informacyjne,
 • edukacyjne,
 • integracyjne,
 • wdrażające ustalone umiejętności,
 • interwencyjne.

Oczekiwane efekty:

 1. Uczeń ma  wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
 2. Uczeń utożsamia się ze środowiskiem szkolnym i odczuwa korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia, bierze aktywny udział w imprezach prozdrowotnych, czuje się odpowiedzialny za swój rozwój i dba o dobro innych.
 3. Uczeń zna zagrożenia współczesnego świata i potrafi im zapobiegać, ma ukształtowany stabilny system wartości oraz poczucie sensu istnienia.
 4. Rodzice i nauczyciele dysponują wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień.
 5. Świadomy udział rodziców w programach profilaktyki, pedagogizacji, pogadankach.
 6. Uczeń coraz lepiej radzi sobie z problemami i trudnościami wychowawczymi napotkanymi w szkole, jak i poza nią, potrafi także lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami, potrafi. Konstruktywnie rozwiązywać zaistniałe konflikty
 7. Uczeń dzięki uczestnictwu w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, rewalidacyjnych i innych zajęciach pozalekcyjnych  poprawiają wyniki w nauce.
 8. Uczeń potrafi dokonać samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych, potrafi wypełniać role społeczne i jest odpowiedzialny  za własne decyzje
 9. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i przyjazne otoczenie, adaptację uczniów rozpoczynających naukę w szkole oraz uczniów niepełnosprawnych.
 10. Uczeń i rodzic korzysta ze wsparcia szkoły i profesjonalnych instytucji,
 11. Uczeń  przestrzega kultury słowa,  wychowanie i edukacja uczniów odbywa się na wysokim poziomie

Metody pracy:

Ø  Rozmowa

Ø  Wywiad

Ø  Ulotki

Ø  Pogadanki

Ø  Praca z komputerem

Ø  Gry dydaktyczne i edukacyjne

Ø  Konkursy, quizy, krzyżówki

Ø  Burza mózgów

Ø  Ankiety

Ø  Rysunki, plakaty

Ø  Przedstawienia, inscenizacje

Ø  Drama i odgrywanie ról

Ø  Rozgrywki sportowe.

Ø  Mapy mentalne

Formy pracy

Ø  Praca indywidualna

Ø  Praca w grupach

Ø  Praca w zespołach zadaniowych

Ø  Poradnictwo i konsultacje

Ø  Terapia

Zadania szkolnego programu profilaktyki zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17 oraz założeniami koncepcji szkoły

1.Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i dobro uczniów

2.Dbanie o wysoki poziom nauczania

3.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym

4.Współpraca szkoły z rodzicami

5.Wspieranie uczniów zdolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów

6.Wspieranie rozwoju uczniów 6 i 7–letnich rozpoczynających naukę w szkole

7.Wspieranie  rozwoju dzieci w związku z adaptacją w oddziale przedszkolnym

8.Zapobieganie uzależnieniom uczniów poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną

9.Podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia

 1. Zachęcanie do podejmowania zachowań prozdrowotnych
 2. Zachęcanie i wymaganie od uczniów zachowań prospołecznych oraz kształtowanie norm społecznych
 3. Realizacja wśród uczniów i rodziców rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

13.Wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia

14.Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, osiągnięcia chęci do życia i witalności

15.Dysponowanie bogatą ofertą edukacyjną rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia

16.Doskonalenie zawodowe nauczycieli

17.Promocja szkoły, organizowanie imprez kulturalnych i konkursów

18.Motywowanie do nauki i realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów

 1. Wzmacnianie postawy uczniów w zakresie przestrzegania zasad i norm ustanowionych w szkole
 2. Diagnozowanie problemów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym prowadzących do zachowań agresywnych wśród uczniów
 3. Wspieranie samorządności uczniów
 4. Rozwijanie kondycji fizycznej uczniów
 5. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz szkoły

24.Wzmacnianie więzi uczniów ze szkołą i społecznością lokalną

 1. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w budowaniu podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami
 2. Prowadzenie monitoringu działań w wyodrębnionych obszarach zagrożeń
 3. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców

28 Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych uczniów.

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

Wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci  i uczniów ze szczególnym uwzględnieniem  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wsparcia w szkole  dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadających orzeczenia i opinie)

Potrzeba objęcia szczególnym wsparciem uczniów rozpoczynających naukę w szkole i  dzieci w oddziale przedszkolnym

Eliminowanie tendencji sięgania przez uczniów po używki

Kształtowanie w uczniach norm społecznych, pozytywnych postaw i wychowanie do wartości Potrzeba rozwijania przez uczniów kompetencji informatycznych

Rozwoju kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów

Dostarczania wiedzy i stosowania się przez uczniów do zasad zdrowego trybu życia

Kształtowanie właściwych postaw wobec innych, dbałość o kulturę języka

Wspieranie otwartej postawy ucznia , rodziców i nauczycieli wobec kultury, sztuki, sportu, środowiska lokalnego.

DZIAŁANIA SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

  1.Potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  lp

Działania

Osoby odpowiedzialne

termin

1

Pogadanki, warsztaty w klasach dotyczące  rozpoznawania zagrożeń w szkole i poza nią oraz zachowań mających na celu przewidywanie niebezpieczeństw i zapobieganie im z  naciskiem na angażowanie w zajęcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wychowawcy klas, nauczyciele, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Na bieżąco

2

Pogadanki z na tematy: „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna zima”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczna droga do i ze szkoły,  „Bezpiecznie w autobusie szkolnym”. Bezpieczny Plac Zabaw

Wychowawcy

Dyrektor

Na bieżąco

3

Pogadanki z udziałem Policji. „Odblaskowy Uczeń- jestem widoczny”, „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. „Pamiętajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa”, „Uwaga nieznajomy”. angażowanie w zajęcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Policja

Opiekun w autobusie, kierowca,

Nauczyciel przyrody  

Wg potrzeb

4

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach (podejrzenie złamania kończyny, krwotok z nosa, omdlenia)

Pogadanki z pielęgniarką środowiskową dotyczące właściwego zachowania się w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

Wychowawcy

Cały rok

5

Realizacja w klasach 4 –6 programu profilaktycznego pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Temat: „Ratujemy i uczymy ratować” z naciskiem na angażowanie w zajęcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wychowawcy klas IV-VI

Na bieżąco

6

Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły:

 • statutem,
 • wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
 • regulaminem szkoły,
 • procedurami określającymi sytuacje zagrożenia w szkole, różnych niebezpieczeństw tj. pożar i ewakuacja z budynków, właściwe korzystanie z różnych sprzętów i urządzeń elektrycznych, właściwe poruszanie się w terenie, zachowanie się na wycieczkach, w sytuacjach urazów ciała, wypadków, skutki palenia papierosów i picia alkoholu i inne, upewnienie się, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi znają i potrafią zastosować poznane procedury bezpieczeństw
 • zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Godziny z wychowawcą o tematyce:

·         obowiązków ucznia,

·         systemu kar i nagród stosowanego w szkole.

·          Konsekwentnie stosowane przez nauczycieli procedur w określonych sytuacjach niezgodnych z prawem wewnątrzszkolnym, zgodnie z wypracowanymi i przyjętymi w szkole procedurami.

·          Zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka, analiza odpowiednich dokumentów, np. Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka – lekcje z wychowawcą .

·         Organizacja uroczystości, np. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Dzień Bezpiecznego Internetu

·         Organizacja apeli szkolnych, dotyczących wychowawczych spraw i działań szkoły w tym obszarze.

Dyrektor Wychowawcy pielęgniarka środowiskowa, opiekun SU

Cały rok

7

Stwarzania warunków do prowadzenia przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu

bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Spotkanie z e strażakiem „Nie dla wypalania traw”.

Strażacy,  pracownicy szkoły

Wg harmonogramu

8

Konkursy plastyczne, muzyczne ulotki i gazetki dotyczące tematyki niebezpieczeństw i sposobów zapobiegania im oraz zachowania

w sytuacji realnego zagrożenia, angażowanie w prace uczniów

Wychowawcy, nauczyciel plastyki,

informatyki, plastyki, edukacja plastyczna, muzyczna 

Wg potrzeb

9

Przedstawienia profilaktyczne realizowane przez zewnętrze firmy szkoleniowe

Dyrektor

Wg potrzeb

10

Dyżury nauczycieli na korytarzu szkolnym podczas przerw międzylekcyjnych, w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne. Dyżury w szatniach, na boisku szkolnym, placu zabaw (zgodnie z    harmonogram) –uważna i systematyczna  obserwacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły,

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

Wg harmonogramu

11

Przestrzeganie wszystkich opracowanych w szkole i obowiązujących procedur bezpieczeństwa

Nauczyciele, pracownicy szkoły, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Cały rok

12

Procedury Niebieskiej Karty. Angażowanie się w pracach grup roboczych.

Dyrektor

Cały rok

13

Kontrola wejść osób postronnych na teren szkoły

Pracownicy szkoły,

nauczyciele, dyrektor szkoły, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Cały rok

14

Sprawowanie opieki nad bezpiecznym dowozem i odwozem dzieci autobusem szkolnym

Dyrektor,  opiekun w autobusie, kierowca, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Cały rok

15

Realizacja

programów zewnętrznych i szkolnych dotyczących

-bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni

-bezpieczeństwa w ruchu drogowym

-kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły

-poprawy bezpieczeństwa fizycznego w szkołach

Cały rok

16

Plan pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa. Wnioski i spostrzeżenia.

Pani Jolanta Domżałowicz

Cały rok

17

Działania antydyskryminacyjne. Kształtowanie właściwych postaw wobec drugiej osoby ze względu na :

           - płeć,

           - zamożność,

           - pochodzenie społeczne,

           - narodowość,

           - wyznawaną religię,

           - niepełnosprawność,

Dyrektor wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

Na bieżąco

18

Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach szkolnych

a)  Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.

b)      Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne.

c)       Przeprowadzenie zajęć na godzinie z wychowawcą odnośnie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – konsekwencje prawne nie przestrzegania ww. zasad.

d)      Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych.

e)      Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia ze specjalistami szkolnymi.

f)       Organizacja spotkań z rodzicami, dotycząca frekwencji uczniów na zajęciach oraz form pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

g)      Systematyczna współpraca z policją, strażą miejską, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi.

Dyrektor wychowawcy, nauczyciele,

Na bieżąco

19

Analiza dokumentów szkolnych uczniów dokonywana przez wychowawców w celu podejmowania stosownych działań zapobiegających sytuacjom problemowym.

Obserwacja uczniów   potrzebujących  pomocy wychowawczej, edukacyjnej i materialnej.

 Systematyczne wywiady z uczniami, rodzicami, wywiady środowiskowe w celu bieżącego monitoringu sytuacji uczniów.

 Kontynuowanie systematycznej współpracy z instytucjami udzielającymi specjalistycznej pomocy, np.:

·  ośrodkami pomocy społecznej,

·   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

·  ośrodek pomocy rodzinie.

Systematyczna współpraca z policją, strażą miejską, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi.

Dyrektor wychowawcy, nauczyciele,

Na bieżąco

 1. Potrzeba wsparcia w szkole uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Lp.

Działania

Osoba odpowiedzialna

termin

1.

Dogłębne zapoznanie się z problemami  dzieci niepełnosprawnych (emocjonalne, wychowawcze, intelektualne, zdrowotne)- przeprowadzenie ankiety diagnozującej problemy uczniów. Współpraca z psychologiem

Wychowawcy klas

Wrzesień

2.

Kierowanie uczniów na dodatkowe badania specjalistyczne jeśli zaistnieje taka potrzeba, ew. monitorowanie terminów badań kontrolnych

Wychowawcy

Wg potrzeb

3.

Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów niepełnosprawnych, objęcie uczniów     i rodziców wsparciem

Wychowawcy

Wg potrzeb

4.

Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły jest niewystarczające

Wychowawcy

Wg potrzeb

5.

Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych

Nauczyciele

Wg potrzeb

6.

Prowadzenie terapii uczniów w celu eliminacji problemów emocjonalnych, uczenie radzenia sobie ze stresem, ułatwienie adaptacji uczniów niepełnosprawnych w klasach   i w szkole

 Nauczyciel wychowawca

Wg potrzeb

7.

Systematyczna edukacja uczniów             w zakresie uczenia radzenia sobie          z problemami, ze stresem, uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach

Wychowawcy,

Wg potrzeb

8.

Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział w kółkach zainteresowań, konkursach, wycieczkach

Wychowawcy, inni nauczyciele

Wg potrzeb

9.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych zgodnie                   z Rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno – pedagogicznej                 w publicznych szkołach i placówkach

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok szkolny

10.

Zapewnienie uczniom dodatkowej pomocy w różnej formie, jeśli stan psychofizyczny ucznia będzie tego wymagał z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności ( pomoc w nauce, umożliwienie wykorzystania przez uczniów odpowiednich pomocy podczas zajęć lekcyjnych i inne)

Wychowawcy, inni nauczyciele

Wg potrzeb

11.

Pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat chorób i ich objawów, które są przyczyną niepełnosprawności uczniów przez czytanie fachowej literatury i organizację szkoleń kadry pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele,

Wg potrzeb

12.

Zajęcia warsztatowe w klasach,                   w których występuje problem niepełnosprawności, uwrażliwienie uczniów na ten problem, przekazanie im potrzebnej wiedzy w tym zakresie oraz możliwości pomocy niepełnosprawnym rówieśnikom

Wychowawcy współpraca koleżeńska.

Wg potrzeb

Pogłębiona diagnoza, kierowanie na badania specjalistyczne uczniów, którzy w jakiejkolwiek sferze funkcjonowania przejawiają problemy oraz dostosowanie wymagań szkolnych do zaleceń opinii, orzeczeń, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji

Opracowanie programu wspierającego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi.

Zaplanowanie prac zespołów powołanych do opracowania:

IPTU –  indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny  rozwoju uczniów.

 Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

Zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów: zajęcia korekcyjno -kompensacyjne przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, konsultacje nauczycieli  z psychologiem

Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą.

Organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami przez wychowawców i specjalistów szkolnych:  psychologa, logopedy,

Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się wspieraniem uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek pomocy rodzinie.

Nauczyciel specjalista

Wg potrzeb

 1. Potrzeba objęcia szczególnym wsparciem uczniów rozpoczynających naukę w szkole i  dzieci w oddziale przedszkolnym

lp

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin

1

Wstępna diagnoza występujących problemów wśród uczniów kl. I (emocjonalne, wychowawcze, zdrowotne, komunikacyjne) i dzieci z oddziału przedszkolnego.

Przeprowadzenie wywiadów z rodzicami, zapoznanie z opiniami PPP.

Program adaptacyjny „Jestem uczniem klasy I”, Już jestem przedszkolakiem” dzieci z  oddziału przedszkolnego.

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok

2

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem  pomocy rodzinie.

Uwzględnianie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zwartych w opiniach i orzeczeniach. Pogłębiona diagnoza, kierowanie na badania specjalistyczne uczniów.

Wychowawcy, nauczyciele, dyrektor

Wg potrzeb

3

Systematyczna edukacja uczniów w zakresie uczenia radzenia sobie z  problemami, ze stresem, uczenie radzenia sobie w różnych  sytuacjach.

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok

4

Systematyczne motywowanie uczniów do nauki.

 Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów.

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

5

Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami uczniowskimi

Wychowawcy, dyrektor,r nauczyciele

Na bieżąco

6

Organizacja przez specjalistów szkolnych zajęć z zakresu technik uczenia się, umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem.

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

7

Stosowanie pochwał nawet najmniejszych sukcesów, wobec uczniów wymagających wsparcia.

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

8

Organizacja zajęć wspierających pracę ucznia zdolnego.

dyrektor

Na bieżąco

9

Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz systemu oceniania wobec uczniów tego wymagających.

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

10

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, artystycznych i sportowych.

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

11

Stosowanie pochwał nawet najmniejszych sukcesów, wobec uczniów wymagających wsparcia.

Wychowawcy, nauczyciele, dyrektor

Na bieżąco

 1.    Potrzeba   eliminowanie tendencji sięgania przez uczniów po używki

L.p

Działania

Osoba odpowiedzialna

termin

1.

Udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- organizacja konkursów, przekazywanie ulotek informacyjnych o używkach

wychowawcy,  nauczyciele

Cały rok

2.

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych, pogadanki we wszystkich klasach na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, tematy pogadanek: „Narkotyki i skutki ich używania”, „Palenie szkodzi”, „Jak wystrzegać się nałogów”, „Stop nałogom”, pogadanki we wszystkich klasach o napojach energetyzujących  i ich szkodliwości dla zdrowia dzieci i młodzieży

wychowawcy,

nauczyciele,

Na bieżąco

3.

Realizacja programu antynikotynowego organizowanego przez SANEPID w klasach I – III: „Nie  pal przy mnie, proszę”, w klasach IV – VI: „Znajdź właściwe rozwiązanie”

wychowawcy

Cały rok

4.

 Współpraca z rodzicami w celu wzmacniania kompetencji wychowawczych i budowania prawidłowej postawy prozdrowotnej oraz zdrowego stylu życia, przekazywanie rodzicom, uczniom  i wychowawcom ulotek informacyjno – edukacyjnych dotyczących używek, udzielanie porad, wskazówek, wsparcia, kierowanie do odpowiednich placówek

wychowawcy,

nauczyciele,

Cały rok

5.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych, pogadanek, prelekcji, zajęć warsztatowych                   z uczniami wszystkich klas na temat przestrzegania przez uczniów zasad          

 i norm ustanowionych w szkole, kształtowania prawidłowych relacji społecznych w szkole pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności szkolnej

wychowawcy,

nauczyciele,

Cały rok

6.

Udział nauczycieli i rodziców                

 w szkoleniach dotyczących podnoszenia kompetencji wychowawczych

Dyrektor, nauczyciele

Wg potrzeb

Przeprowadzenie akcji informacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią, - gazetki,

wychowawcy,

nauczyciele,

7

Korzystanie z bazy programów rekomendowanych w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w Ośrodku Rozwoju Edukacji

wychowawcy,

nauczyciele,

8 r

Współpraca z Policją

wychowawcy,

nauczyciele,

dyrektor

 1.  Potrzeba kształtowanie w uczniach norm społecznych, pozytywnych postaw i wychowanie do wartości

Lp.

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Sporządzanie plakatów, gazetek             i organizacja konkursów szkolnych dotyczących konieczności przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, pozytywnych wartości i postaw

SU

Na bieżąco

2.

 Systematyczna edukacja uczniów            w zakresie kształtowania pozytywnych relacji z innymi

wychowawcy,

nauczyciele,

dyrektor

Na bieżąco

3.

Oferta zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, udział uczniów             w różnych formach wolontariatu)

wychowawcy,

nauczyciele,

dyrektor

Rok szkolny

4.

Organizowanie wycieczek, dyskotek, imprez z naciskiem na właściwe zachowania uczniów

wychowawcy klas

Rok szkolny

Na bieżąco

5.

Realizacja punktowego systemu oceny zachowania ucznia zawartego w Statucie Szkoły

Wychowawcy, samorząd uczniowski

Rok szkolny

Na bieżąco

6.

Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych

wychowawcy

Rok szkolny

Na bieżąco

8.

Realizacja systemu nagród i kar zawartego w Statucie Szkoły,

Nauczyciele prowadzący

Rok szkolny

9.

 Rozwiązywanie na bieżąco problemów, których przyczyną jest brak respektowania zasad i norm społecznych

wychowawcy

Zgodnie                z potrzebami

10.

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych poruszających temat wartości, pozytywnych postaw, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem
i identyfikacji problemów, także tych prowadzących do agresji

Wychowawcy, psycholog, pedagog szkolny

Rok szkolny

11.

Rozmowy indywidualne z uczniami               i ich rodzicami mające na celu wspieranie pozytywnych postaw            i

Wychowawcy klas

Psycholog

pedagog

Wg potrzeb

13.

Zapoznanie uczniów ze zbiorem norm i zasad, pogadanki                     i warsztaty w klasach dotyczące norm społecznych, ich postrzegania przez uczniów i  ich respektowania

Wychowawcy

Wg potrzeb

14.

Wdrażanie uczniów do aktywnego działania na rzecz szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, działalność woluntarystyczną, działalność             

 w organizacjach harcerskich              

  i propagowanie działalności innych organizacji tj. PTTK, LOP, PCK i inne

Wychowawcy

Wg potrzeb

 1. Potrzeba rozwijania przez uczniów kompetencji informatycznych

Lp.

Działania

Osoba odpowiedzialna

termin

1.

Zachęcanie uczniów do czerpania informacji z różnych środków przekazu, w tym z Internetu

wychowawcy, nauczyciele bibliotekarz

Wg potrzeb

2.

Organizacja konkursów wymagających od uczniów pracy z komputerem

wychowawcy, nauczyciele,

Wg  harmonogramu

3.

Doskonalenie umiejętności pracy 

z komputerem przez uczniów potrzebnej do wykonania różnorodnych zadań (przetwarzania informacji, komunikacji, elementów  programowania, zachowania bezpieczeństwa, rozwiązywania problemów)

Wychowawcy,

nauczyciele

Wg potrzeb

4.

Wyposażenie sal lekcyjnych                          w oprogramowania edukacyjne oraz wykorzystanie komputerów                             i programów komputerowych w formach i metodach pracy na lekcji           

 i w czasie zajęć pozalekcyjnych, wykorzystanie pracowni komputerowej na wszystkich przedmiotach

Dyrektor, Wychowawcy, nauczyciele

Wg potrzeb

5.

Oferta zajęć pozalekcyjnych  i kół zainteresowań związanych                           z informatyką

Nauczyciele

Wg potrzeb

 1.   Potrzeba rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci   

Lp.

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

 Współpraca z bibliotekami  publicznymi: Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Gąbinie, filią tej biblioteki w Borkach, Książnicą Władysław Broniewskiego w Płocku, Biblioteką Pedagogiczną w Płocku (udział uczniów w lekcjach bibliotecznych, udział uczniów    w konkursach, udział uczniów w akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” i  „ Czytanie pod chmurką”

wychowawcy

Cały rok

2.

Nawiązanie współpracy                                 z wydawnictwami w celu pozyskania podręczników do biblioteki szkolnej              i wypożyczania ich uczniom,

dyrektor, nauczyciele, bibliotekarz

 Na bieżąco

3.

Organizacja konkursów literackich „Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu” – adresowany dla uczniów ze szkół Miasta i Gminy Gąbin.

bibliotekarz, nauczyciele

Wg harmonogramu

4.

Udział uczniów wszystkich klas                      w Ogólnopolskim Programie MEN "Książki naszych marzeń" 

bibliotekarz, nauczyciele

Cały rok

5.

Propagowanie utworów naszego Patrona  i zachęcanie do czytelnictwa -  konkurs czytelniczy, literacki organizowany w naszej szkole -zaproszenie uczniów ze szkół Miasta i Gminy Gąbin.

bibliotekarz

II półrocze

6.

Udział uczniów wszystkich klas                    i laureatów w Konkursie „Pięknie być człowiekiem

Bibliotekarz, Nauczyciel –          

I półrocze

7.

Moja babcia i dziadek czyta najlepiej -

Bibliotekarz

Cały rok

8.

Spotkanie z panią Celiną Lewandowską byłym kierownikiem naszej szkoły- lokalną poetką.

Bibliotekarz

Cały rok

9.

Kiermasze książkowe – współpraca z Księgarnią w Tuliszkowie.

Bibliotekarz

Wg potrzeb

 1. Potrzeba  dostarczania wiedzy i stosowania się przez uczniów do zasad zdrowego trybu życia

lp

Działania

Osoba odpowiedzialna

terminy

1

Działania kształtujące świadomość ekologiczną oraz promujące zdrowy styl życia ze zwróceniem uwagi na poprawę sposobu żywienia i zapobiegania otyłości

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

2

Realizacja tematyki promocji zdrowego stylu życia na lekcjach wychowawczych

Wychowawcy, nauczyciele

Wg harmonogramu

3

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i udział w konkursie

Jolanta Domżałowicz

Wg harmonogramu

4

Zorganizowanie rozgrywek sportowych z okazji Dnia Dziecka

wychowawcy, nauczyciele

Wg harmonogramu

5

Zajęcia z pielęgniarką środowiskową nt. higienicznego trybu życia, zdrowego żywienia, zaburzeń odżywiania, wad postawy itp

wychowawcy,

Wg harmonogramu

6

Propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z komputera i Internetu

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

7

„Uzależnieniom stop”, „Bezpieczeństwo w Internecie”

Nauczyciel informatyki

Wg harmonogramu

8

Organizacja konkursu sportowego „Sprawni jak Koziołki” dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Gąbin

Wychowawcy, nauczyciele,

dyrektor

Wg harmonogramu

9

Pedagogizacja rodziców, rozmowy z rodzicami na temat zdrowego trybu życia

Wychowawcy, nauczyciele,

dyrektor

Wg potrzeb

10

Tydzień Żytniego Chleba i zdrowego stylu życia

Wychowawcy, nauczyciele,

Dyrektor

Przewodnicząca Rady Rodziców

Wg harmonogramu

11

Kontrola obiadów przywożonych do szkoły w ramach dożywiania dzieci i uczniów

dyrektor

Na bieżąćo

 1. Potrzeba kształtowanie właściwych postaw wobec innych, dbałość o kulturę języka

lp

Działania

Odpowiedzialny

 Terminy

1

Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów

Wychowawcy, nauczyciele,

dyrektor

Na bieżąco

2

Spotkania uczniów, nauczycieli i dyrekcji na  apelach szkolnych – apele wychowawcze

Wychowawcy, nauczyciele,

dyrektor

Na bieżąco

3

Organizowanie w ramach czasu wolnego zajęć wychowawczych (dyskoteki, integracyjne festyny

Wychowawcy, nauczyciele,

dyrektor

Na bieżąco

4

Nauka zasad uczciwości, kultury bycia, postępowania zarówno podczas gier i zabaw jak i w codziennym życiu – czysta gra „fair play”.

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

5

Wzmocnienie poczucia własnej wartości

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

6

Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

7

Przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i świadomego pełnienia obowiązków

Wychowawcy, nauczyciele

Na bieżąco

 1. Potrzeba wspierania otwartej postawy uczniów i nauczycieli wobec kultury, sztuki sportu, środowiska lokalnego.

lp

Działanie

Odpowiedzialny

terminy

1

Zachęcanie uczniów do czerpania informacji z różnych środków przekazu (komputer, Internet, atlasy, przewodniki, książki popularnonaukowe)

Wychowawcy nauczyciele

Cały rok

2

Uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta i regionu (organizacja wyjazdów uczniów na wystawy,  udział w obchodach Dnia Gąbina,

uroczystościach lokalnych

Wychowawcy nauczyciele

Cały rok

3

Organizacja przedstawień dla, rodziców, innych szkół

Wychowawcy nauczyciele

Wg potrzeb

4

Organizacja konkursów plastycznych, artystycznych na szczeblu

szkolnym i pozaszkolnym

Wychowawcy nauczyciele

Wg potrzeb

5

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Wychowawcy nauczyciele, dyrektor

Wg potrzeb

6

Angażowanie uczniów i ich rodziców do

o zadań wynikających z planu pracy  szkoły, harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych

Wychowawcy nauczyciele

Wg potrzeb

7

Promocja szkoły

Wychowawcy nauczyciele

Cały rok

8

Współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi (Biblioteką Miejską , Policją, OSP, Parafią).

Wychowawcy nauczyciele

Cały rok

9

Aktualizacja pracy szkoły na stronach internetowych poprzez

prezentację konkursów i laureatów

Wychowawcy

Cały rok

EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI

Pod koniec roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą ankiet. Osobami ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby  wprowadzenia ewentualnych zmian. Za działania związane z ewaluacją odpowiedzialny są zespoły wychowawczo – opiekuńcze.