„MOJA SZKOŁA – MOIM DRUGIM DOMEM”

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko, co ma co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”

Jan Paweł II

Program wychowawczy szkoły, realizowany przez wszystkich nauczycieli, za pośrednictwem wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy  z rodzicami i środowiskiem lokalnym, uwzględnia szeroko pojęty rozwój ucznia - ujmuje cele, zadania i formy realizacji. Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno- wychowawczym- opiekuńczym. Powodzenie naszego programu wychowawczego jest warunkowane poprzez przyjęcie wychowania, jako połączenia trzech głównych elementów, które decydują o przeobrażeniach ludzkiej osobowości: poznania, przeżywania oraz działania. Poznanie, wiedza mają wtedy sens, gdy prowadzą do przeżyć i działania. Dlatego w procesie wychowania dążymy do kształtowania wrażliwości, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka a także rozwijania indywidualnych pasji i uzdolnień u uczniów naszej szkoły.

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU
 2. Program obejmuje wszystkich uczniów i nauczycieli poprzez realizację zajęć edukacyjnych, godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, a także rodziców poprzez uczestnictwo w życiu szkoły i realizacji jej zadań statutowych.
 3. Program realizowany jest na wszystkich możliwych płaszczyznach współdziałania  i oddziaływania wychowawczego poprzez przygotowanie i realizację klasowych planów wychowawczych, poprzez różnicowanie metod i form, dostosowywanie ich każdorazowo do potrzeb, możliwości i sytuacji wychowawczej.
 4. Szkoła nasza ma być miejscem przyjaznego spotkania dzieci o różnym stopniu rozwoju emocjonalnego, psychicznego i fizycznego, a także ich rodziców, którzy czynnie wspierają jej działania.
 5. Szkoła jest placówką przestrzegającą praw dziecka, ucznia czyli praw człowieka, która stosuje różnorodne działania, aby w sposób adekwatny do potrzeb pomóc uczniowi mającemu trudności w opanowaniu podstawy programowej, w funkcjonowaniu szkolnym, społecznym, a także przyczynić się do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, szkołą, która kultywuje wśród uczniów tradycje patriotyczne, wie jak promować pozytywny wizerunek Polski.

Ewaluacja programu

Ewaluacja programu odbywać się będzie w postaci ankiet, wywiadów, analizy dokumentacji, analizy zapisów w dzienniku, analizy projektów edukacyjnych, udziału uczniów  w konkursach, olimpiadach i imprezach szkolnych.

 1. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO                                                      

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne

dokumenty:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe        z 2 kwietnia 1997r.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33
 4. Ustawa o Systemie Oświaty
 5. Karta Nauczyciela
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 23.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 nr 4, poz. 17 )
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 7.01.2003 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114 )
 9. Statut Szkoły.

III.  WYCHOWAWCZA MISJA SZKOŁY – MOJA SZKOŁA – MOIM DRUGIM  

       DOMEM

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny      i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój. Uczymy szacunku dla polskiej historii i kultury, przygotowujemy do życia we wspólnocie europejskiej, wzory czerpiemy od najlepszych.

 1. WIZJA SZKOŁY – DZIECKO WSPÓLNE DOBRO RODZICÓW I SZKOŁY

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój. Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.

 1. WZÓR ABSOLWENTA

Chcemy by nasz absolwent:

 1. Miał uporządkowany system wartości.
 2. Umiał współpracować w grupie.
 3. Potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy.
 4. Wierzył w swoje możliwości.
 5. Był wyposażony w rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu.
 6. Był samodzielny, uczciwy, tolerancyjny, odpowiedzialny i twórczy.
 7. Przejawiał postawę aprobowaną społecznie.
 8. Akceptował i szanował rówieśnika o innym kolorze skóry, wyznania i narodowości.
 9. Przestrzegał praw człowieka w życiu codziennym.
 10. Znał swoje słabe i mocne strony.
 11. Rozumiał potrzebę pielęgnowania tradycji.
 12. Dostrzegał problemy i zagrożenia ekologiczne.
 13. Był wrażliwy na cierpienie innych.
 14. Doceniał wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
 15. Znał i szanował polskie dziedzictwo kulturowe.
 16. Był otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
 17. GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Szkoły Podstawowej w Borkach jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny ucznia. Fundamentalnym celem wychowania jest internalizacja wpajanych uczniowi zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie w świadomości wychowanka, by autentycznie się z nimi utożsamiał, rozumiał je     i przyjmował wszystkie konsekwencje wynikające z ich respektowania bądź nie respektowania

W związku z tym, nasze oddziaływania wychowawcze zmierzają do osiągnięcia następujących celów:

 1. Do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe.
 2. Do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji, narodowych, państwowych i lokalnych.

3.Internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich przestrzegania.

Powyższe cele zawierają w sobie następujące działania:

- rozwijanie samodzielności w zdobywaniu  wiedzy, informacji i umiejętności,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje,

- kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia,

- budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa,

- przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci, wieku, wyznania i narodowości, statusu

  materialnego, niepełnosprawności, poziomu intelektualnego, różnic kulturowych.

- gotowości do niesienia pomocy innym,

- nauczanie zasad kultury,

- dbałości o kulturę języka,

- pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce,

- wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności,

- kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji rówieśników o innym kolorze skóry, wyznania i narodowości dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog i współdziałanie,

- nauka bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią, wykorzystanie całodobowego monitoringu,

- kształtowanie postawy patriotycznej.

VII.  ZASADY STANOWIĄCE PODSTAWĘ PROCESU WYCHOWANIA

Skuteczność i jakość oddziaływań wychowawczych, a także realizacja programu wychowawczego wymaga przestrzegania pewnych zasad:

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują program wychowawczy podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.
 3. Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu problemów przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.
 4. Spójność poszczególnych poczynań, jak i celów wychowawczych wymaga tego, by nie było między nimi sprzeczności, a także by nie wykluczały się wzajemnie.
 5. Akceptacja przez rodziców poszczególnych zasad i celów wychowania jest niezbędnym warunkiem ich realizacji.
 6. Zasady i cele wychowawcze w Szkole Podstawowej w Borkach oparte są na akceptacji i realizacji fundamentalnych i uniwersalnych wartościach kulturowych oraz etycznych.
 7. Za podstawową metodę wpajania uczniom pożądanych sposobów postępowania, uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną postawę rodzica, nauczyciela.

POMOCNE W REALIZACJI PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ PROGRAMU BĘDZIE PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH ZASAD WYCHOWANIA:

ZASADA WIELKODUSZNOŚCI WOBEC DZIECKA-wybaczanie mu przewinień urazów, nie obrażaniu się na dziecko.

ZASADA SZACUNKU DLA ZDANIA I POGLĄDU DZIECKA– powinna się uzewnętrzniać nie tylko w zezwalaniu, ale i w pobudzaniu dziecka do wygłaszania własnych poglądów, opinii, zdań i ich obrony, uzasadniania , a w przypadku niepożądanych poglądów stosowanie życzliwej perswazji.

ZASADA ŻYCZLIWOŚCI W STOSUNKU DO DZIECKA– wyraża się w przejawianiu pozytywnych uczuć, w usiłowaniu zrozumienia motywów i intencji postępowania dziecka, stwarzanie mu optymalnych warunków rozwoju.

ZASADA ZAINTERESOWANIA OSOBISTYMI SPRAWAMI DZIECKA- poznanie             i życzliwe traktowanie osobistych spraw dziecka, niesienie mu pomocy, oparcia i rady.

ZASADA LOJALNOŚCI– rzetelne i uczciwe postępowanie wobec dziecka, poszanowanie jego tajemnic, obrona dobrego imienia

ZASADA POSZANOWANIA GODNOŚCI DZIECKA–uznawanie potrzeb dziecka, odnoszenie się z szacunkiem do jego osoby, okazywanie mu zaufania dostrzeganie                   i podkreślanie jego konstruktywnych zachowań, cech i wartości.

ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA UCZNIA– przejawia się w postępowaniu społecznie sprawiedliwym, dostosowaniu wymagań do możliwości dziecka, obiektywności oceny.

VIII.  FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 1. Zajęcia edukacyjne
 2. Godziny do dyspozycji wychowawcy
 3. Zajęcia pozalekcyjne
 4. Wycieczki
 5. Wyjazdy do instytucji kulturalnych (kino, teatr, muzeum)
 6. Imprezy i uroczystości klasowe, szkolne, lokalne
 7. METODY PRACY
 8. Gry i zabawy
 9. Warsztaty
 10. Dyskusje na forum grupy
 11. Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci
 12. Treningi umiejętności
 13. Scenki rodzajowe
 14. Gry dramatyczne
 15. Wycieczki tematyczne, turystyczno – krajoznawcze
 16. Spotkanie z ciekawymi ludźmi.
 17. Lekcje biblioteczne i muzealne.
 18. Lekcje w środowisku naturalnym.
 19. Praca w kołach zainteresowań.
 20. FORMY PRACY
 21. Praca indywidualna.
 22. Praca w grupach.
 23. ZADANIA SZKOŁY, JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO
 24. Opieka wychowawców nad biologicznym, psychicznym i społecznym rozwojem wychowanków.
 25. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
 26. Wychowywanie, dziecka w miarę jego możliwości, tak aby było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i przyrodą.
 27. Dbanie, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.
 28. Dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki na pozostałych szczeblach edukacji.
 29. Współpraca w procesie wychowania z rodzicami i opiekunami.

XII.  STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

         DYREKTOR

 1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.
 2. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 3. Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
 4. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

        RADA PEDAGOGICZNA

 1. Ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, które padły ofiarą przestępczości.
 2. Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci

             szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo.

 1. Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia           konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych.

              NAUCZYCIEL

1.Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

2.Uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

3.Troszczy się o harmonijny rozwój ucznia.

4.Wprowadza go w świat wiedzy.

5.Stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.

6.Rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

7.Uczy traktowania wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata.

8.Pozytywnie motywuje uczniów do nauki i pracy nad sobą.

9.Uczy współdziałania w grupie.

 1. Uczy szacunku dla dobra wspólnego, akceptacji samego siebie i tolerancji jako podstawy życia w społeczeństwie.
 2. Kształtuje odpowiedzialność za swoje czyny i słowa.
 3. Uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
 4. Wspomaga umiejętność rozwiązywania problemów bez agresji oraz samodzielnego podejmowania decyzji.
 5. Dąży do tego, aby być autorytetem, doradcą i przewodnikiem.
 6. Bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie.

WYCHOWAWCA

 1. Pełni swoją funkcję świadomie i dobrowolnie.
 2. Integruje zespół klasowy.
 3. Pomaga odkrywać godność człowieka.
 4. Wdraża do samodzielności i odpowiedzialności.
 5. Przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, wdraża do przestrzegania zasad moralnych.
 6. Uczy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, różniących się wyznaniowo, etnicznie    i kulturowo.
 7. Uczy asertywności.
 8. Zapewnia uczniom poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
 9. Zapewnia uczniom poznawanie dziedzictwa kultury narodowej.
 10. Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.
 11. Inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami.
 12. Wspiera rodziców w procesie wychowania.
 13. Rozpoznaje wnikliwie sytuację rodzinną ucznia, jego predyspozycje, szczególne potrzeby zainteresowania.
 14. Współpracuje z dyrektorem szkoły, zespołem nauczycielskim, mediuje w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami.
 15.  Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 16. Zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.
 17. Wspiera dziecko i ucznia w procesie adaptacyjnym, aby  pomóc miarę bezstresowym przejściu z przedszkola i  domu rodzinnego do szkoły

            RADA RODZICÓW

 1. Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły.
 2. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy    w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły.
 3. Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.
 4. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

RODZICE

 1. Mądrze kochają i szanują swoje dziecko.
 2. Są wzorem dla swojego dziecka.
 3. Są odpowiedzialni za proces kształcenia swojego dziecka.
 4. Są konsekwentni i wymagający.
 5. Wspierają swoje dziecko, motywują je do pracy i do nauki.
 6. Pozostają w stałym kontakcie z nauczycielem i na bieżąco monitorują postępy swojego dziecka.
 7. Wspierają nauczyciela w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 8. Interesują się tym, co dzieje się w szkole i aktywnie się w to włączają, cechuje ich kreatywność i aktywność.

                 UCZNIOWIE

 1. Odnoszą się z szacunkiem do kolegów, nie stosują przemocy i agresji.
 2. Są tolerancyjni i wyrozumiali dla „odmienności”.
 3. Są  koleżeńscy, pomagają innym.
 4. Darzą innych życzliwością.
 5. Biorą odpowiedzialność za siebie i innych.
 6. Są wrażliwi na ludzką krzywdę.

              SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły.
 2. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 3. Inicjuje działania dotyczące życia uczniów.
 4. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.
 5. Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 6. Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.
 7. Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

XIII  ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. Przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad i norm w kontaktach z rodzicami.
 2. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Szkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym Programem Wychowawczym, a także Szkolnym Programem Profilaktyki i z innymi programami i regulaminami obowiązującymi w szkole.
 3. Przekazywanie na bieżąco informacji o uczniu i szkole w sposób jasny i rzeczowy.
 4. Rzetelna wymiana informacji.
 5. Partnerstwo we wzajemnych kontaktach, empatia.
 6. Respektowanie wzajemnych ustaleń.
 7. Współodpowiedzialność za wychowanie.
 8. Włączenie rodziców do współpracy w organizowaniu życia klasy i szkoły (wycieczki, konkursy, uroczystości szkolne i lokalne itp.);
 9. Pogadanki, szkolenia, warsztaty dla rodziców według zaistniałych potrzeb.
 10. Rozpoznawanie potrzeb rodziców i ich dzieci w różnych dziedzinach życia szkolnego,     w tym organizacji czasu wolnego.

XIV.INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁDZIAŁAJĄCE W REALIZACJI PROGRAMU

 1. Urząd Miasta i Gminy Gąbin.
 2. Kuratorium Oświaty – Delegatura w Płocku.
 3. Komisariat Policji w Gąbinie.
 4. Straż Pożarna w Troszynie Polskim.
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie.
 6. Miejsko-Gminny O środek Kultury w Gąbinie.
 7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie z filią w Borkach.
 8. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej.
 9. Związek Piłsudczyków – odział w Gąbinie.
 10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku i w Gostyninie.
 11. Parafia św. Leonarda w Troszynie Polskim.
 12. Nadleśnictwo w Łącku.
 13. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
 14. Ogród Zoologiczny w Płocku.
 15. Caritas Diecezji Płockiej.
 16. PCK – oddział w Płocku.
 17. Przychodnia Lekarska w Dobrzykowie i w Gąbinie.
 18. Liga Ochrony Przyrody w  Płocku.
 19. Bank Spółdzielczy w Gąbinie.
 20. Wojsko Polskie

XV  OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

WYCHOWANIE   DO ŻYCIA  W  SPOŁECZEŃSTWIE

 1. Życie w społeczności klasowej i szkolnej:
 •  zapoznanie i przypomnienie praw i obowiązków wynikających za Statutu Szkoły
 •  poszanowanie mienia szkolnego, dbałość o ład i estetykę wnętrza szkoły i jej otoczenia
 1. Dojrzewanie poprzez przyjaźń i koleżeństwo:
 •  wyrabianie właściwego stosunku do kolegów, nauczycieli  oraz pracowników szkoły
 •  integracja osób niepełnosprawnych w środowisku dzieci zdrowych.
 1. Tradycje  i zwyczaje w naszej szkole:
 •  Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Ogólnopolska Akcja Sprzątanie Świata,
 •  Ślubowanie klasy I
 •  Dzień Nauczyciela
 •  Dzień Papieski
 •  Andrzejki
 •  Mikołajki klasowe
 •  Wigilia środowiskowa
 •  Dzień Patrona Szkoły
 •  Choinka noworoczna
 •  Dzień Babci i Dzień Dziadka
 •  Walentynki
 •  Dzień Kobiet
 •  Powitanie wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Dzień Matki
 • Dzień Dziecka
 • Zakończenie roku szkolnego
 1. Rozwój samorządności szkolnej:
 •  wybory do Samorządu Uczniowskiego
 •  organizowanie imprez szkolnych, wycieczek
 •  tworzenie indywidualnego klimatu szkoły
 1. Orientacja zawodowa:
 •  poznajemy zawody
 •  spotkania z ludźmi różnych zawodów
 •  rozwijanie zainteresowań różnymi zawodami

WYCHOWANIE  PATRIOTYCZNE  I  SPOŁECZNE

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla przeszłości poprzez wykorzystanie rocznic patriotycznych:
 •  rocznica wybuch II wojny światowej
 •  rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 •  rocznica Konstytucji 3 Maja
 1. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i pomników pamięci narodowej:
 •  przybliżenie i poszanowanie symboli narodowych
 •  stała opieka nad mogiłą żołnierza poległego w czasie II wojny światowej
 • pielęgnacja dębu katyńskiego
 1. Udział w mszach poświęconych Ojczyźnie ( 3 Maja, 11 listopada).
 2. Poznanie aktualnych problemów patriotyczno- społecznych:
 •  Omawianie aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych
 •  kierunki integracji z Unią Europejską – Europa nasz wspólny dom
 •  udział w programach edukacyjnych , w tym unijnych
 •  udział w konkursach
 1. Poznawanie problemów środowiska lokalnego:
 •  problemy ochrony środowiska naturalnego
 •  udział w obchodach z okazji Dni Gąbina

WYCHOWANIE PRORODZINNE

 1. Realizacja szkolnego programu przygotowania do życia w rodzinie
 2. Miłość i konflikty rodzinne:
 •  przybliżenie i analiza stosunków panujących w rodzinie
 •  prawa dziecka
 •  kształtowanie postawy miłości i współodpowiedzialności za rodzinę

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

 1. Rozwijanie różnych form zajęć sportowych:
 •  udział szkoły w zawodach międzyszkolnych
 •  udział w zawodach sportowych według kalendarza imprez sportowych
 •  wyjazdy na basen w Płocku i w Gostyninie.
 1. Rozwijanie turystyki szkolnej:
 •  organizowanie rajdów pieszych lub rowerowych
 •   organizowanie spotkań przy ognisku
 •  wycieczki jedno i kilkudniowe.
 1. Propagowanie wychowania w zdrowiu:
 •  higiena ciała, odzieży i pomieszczeń
 •  wykonywanie okolicznościowych gazetek o tematyce profilaktyczno- zdrowotnej
 •  prawidłowe odżywianie
 •  niebezpieczeństwo w szkole i poza nią: choroby brudnych rąk, układu krążenia, AIDS, wścieklizna, zapalenie opon mózgowych, komary, meszki, kleszcze
 •  szkolenie PCK, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 •  działalność szkolnego koła PCK
 •  ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków
 •  projekcja filmów o tematyce zdrowotnej
 •  promocja zdrowia z wykorzystaniem programów „Śnieżnobiały uśmiech” .Profilaktyka

   uzależnień( obowiązujące programy):

 •  stres przyczyną uzależnień
 •  szkodliwość palenia tytoniu i picia alkoholu
 •  narkomania
 •  udzielanie pomocy o placówkach AA działających w najbliższym terenie
 •  spotkania z dziećmi i rodzicami celem przybliżenia problemu alkoholu i narkomanii
 • projekcja filmów video
 •   współpraca z Gminną Komisją ds. Uzależnień w Gąbinie  Komisją Interdyscyplinarną,
 •  organizowanie spotkań z psychologiem  w zakresie uzależnień,
 •  reagowanie na obecność na terenie szkoły osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem  stwarzają zagrożenie dla uczniów

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu drogowego.
 2.  Tematyka z zakresu wychowania komunikacyjnego realizowana na zajęciach techniki      i wychowania  fizycznego
 •  zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
 •  znajomość znaków drogowych
 •  pomoc młodszym kolego na drodze
 1. Spotkania z policjantem.
 2. Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową i  uzyskanie jej przez dzieci.
 3. Kształtowanie zasad prawidłowego zachowania dziecka w sytuacji gdy jest świadkiem wypadku, w tym udzielania pierwszej pomocy ( spotkania z pielęgniarką).
 4. Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji.
 5. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad i   

Przepisów.

 1. Rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych

        -zasady ewakuacji szkoły ,

       -poznajemy współczesne zagrożenia

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 

 1.  Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą.
 2. Poznanie współczesnych problemów ekologicznych.
 3. Wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna.
 4. Wpajanie silnego związku ze środowiskiem.
 5. Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę  i zapobieganie dewastacji środowiska ( Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi).
 6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne.
 7. Nauka ekologicznego życia we własnym domu.
 8. Poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju;
 9. Wykonywanie gazetek ściennych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
 10. Udział w konkursach poświęconych ekologii.
 11. Opieka nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym.
 12. Dbałość o zieleń na terenie szkoły.
 13. Organizowanie zbiórek surowców wtórnych.
 14. Działalność Koła Młodych Ekologów.

WYCHOWANIE  CZYTELNICZO - MEDIALNE

 1. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.
 2. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, (współpraca z biblioteka szkolną i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Gąbinie i jej filią w Borkach).
 3. Kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z literaturą, filmem, teatrem oraz innymi nośnikami  informacji:
 •  organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeum
 •  projekcje filmów o różnorodnej tematyce
 •  tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł
 •  rozwijanie wiedzy o komunikowaniu się ludzi bezpośrednio i przez media.
 1. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.
 2. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania czasu wolnego.

UCZNIOWIE  NIEPEŁNOSPRAWNI, PRZEWLEKLE CHORZY W  SZKOLE

 1. Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.
 2. Wywiady i indywidualne rozmowy z rodzicami.
 3. Otwarte imprezy okolicznościowe.
 4. Włączanie uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych w życie społeczne klasy  i szkoły.
 5. Uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych,

UCZNIOWIE ZDOLNI I MAJĄCY TRUDNOŚCI W NAUCE

 1. Rozwój intelektualny ucznia

- praca z uczniem zdolnym;

- praca z uczniem mającym trudności w nauce;

- działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych;

- wrażanie ucznia do mądrego planowania czasu pracy i czasu wolnego;

 1. Rozwój emocjonalny ucznia

- radzenie sobie w różnych sytuacjach np. stresowych, problemowych, nowych;

- wdrażanie postaw asertywnych;

- kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych;

 1. Rozwój społeczny ucznia

kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w zespole 

  klasowym;

- ukazywanie roli zadań rodzicielskich;

- nauka rozwiązywania konfliktów, przyjmowanie krytyki i opinii;

- budowanie więzi między uczniami;

- podnoszenie poziomu kultury osobistej;

- kształtowanie samorządności i demokracji;

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności;

- dbanie o kulturę języka uczniowskiego na co dzień;

- przestrzeganie praw człowieka;

- poszanowanie rówieśnika o innym kolorze skóry, wyznania i narodowości;

- szacunek dla mniejszości narodowych;

- realizacja szkolnego programu wychowania do życia w rodzinie;

- kształtowanie postawy i odpowiedzialności za rodzinę;

- dojrzewanie poprzez przyjaźń i koleżeństwo;

Każdy wychowawca tworzy Pan Wychowawcy Klasowego, obejmujący cele i zadania wychowawcze w/w programu.