Opracowany w oparciu o:

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17/
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych /Dz. U. Nr 228, poz.1490/
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami).

Tekst jednolity uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2013r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wewnątrzszkolny system oceniania określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowa­nia i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku  na­uki w szkole podstawowej.

OCENIANIE UCZNIÓW

 • 2
 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest dokonywane: systematycznie, w różnych formach,  w warunkach zapewniających obiektywność oceny, jawne zarówno dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków uczniów określonych w Statucie Szkoły.
 • 3
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)         informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)          udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)          motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)          dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

              5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej,

              6) semestralne  i roczne podsumowanie osiągnięć edukacyjnych.

 1. 2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskaniaposzczególnych semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowychi dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów,

2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 19,

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęćedukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowaw § 9 ust. 2 i § 11 ust. 3,

         6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęĆ edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

              7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 • 4
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnychi  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęćedukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich   rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowaniaoraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania oraz  skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • 5
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemneprace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest przechowywana do końca roku szkolnego i udostępniana  do wglądu uczniowi lub jego  rodzicom (prawnym opiekunom).
 • 6
 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnychpotrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudnościw uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust.3.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego alboindywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w§4 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • 7

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać poduwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 • 8
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 • 9
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I – VI ustala się następująco:

            - stopień celujący            - 6

            - stopień bardzo dobry    - 5

            - stopień dobry                - 4

            - stopień dostateczny      - 3

            - stopień dopuszczający - 2

            - stopień niedostateczny – 1.

 1. W klasach I – III oceny semestralne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenamiopisowymi .
 2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I – VI ustala się w stopniach wg skali jak w ust. 2 z uwzględnieniem plusów i minusów (znaków „ + ” i „ – ”), na sprawdzianach nie stosuje się znaków „ + „ i „ – ” .
 3. Oceny bieżące oraz semestralne roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 4.  Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy (§ 1 ust. 5 Rozporządzenia MEN z 19 kwietnia 1999 roku).
 5.  Uczeń musi być oceniany przynajmniej jeden raz w miesiącu z każdych zajęć edukacyjnych.
 6.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • 10
 1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:
 2. a) stopieńcelującyotrzymuje uczeń, który:

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminny, regionalnym, wojewódzkim 

albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

 1. b) stopieńbardzo dobryotrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  i problemów w nowych sytuacjach,

 1. c) stopieńdobryotrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

 1. d) stopieńdostatecznyotrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań (podstawowych) zawartych w podstawach programowych,

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

 1. e) stopieńdopuszczającyotrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

 1. f) stopieńniedostatecznyotrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 1. Ocena niedostateczna semestralna i roczna powinna być umotywowana pisemnie przez  nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
 2. Za prace pisemne ustala się oceny według następującej zasady:

100% + dodatkowe zadania – celujący

90 % – 100%                        - bardzo dobry

76% –    89%                        - dobry

51 % –   75%                        - dostateczny

40%    – 50%                        - dopuszczający

  0%  –   39%                        - niedostateczny

 • 11
 1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) przestrzeganie statutu i regulaminu szkoły,

4) dbałość o honor i tradycje szkoły,

5) dbałość o piękno mowy ojczystej,

6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

8) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. W klasach I-III semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami

 opisowymi.

 1. W klasach IV-VI semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się wedługnastępującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

 1. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem  umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Oceny nieodpowiednia i naganna powinny być umotywowane przez wychowawcę pisemnie.
 2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustaloną naganną roczną ocenę klasyfikacyjnązachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
 4. Rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy ma prawo do zmiany oceny po radzieklasyfikacyjnej za rażące naruszenie przez ucznia regulaminu szkoły.
 • 12
 1. Kryteria ocen zachowania:

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (na lekcji wychowawczej) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) (na pierwszym zebraniu rodziców) o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania

Ocena zachowania każdego ucznia będzie ustalana indywidualnie przez wychowawcę z uwzględnieniem czterech obszarów, po dokonaniu samooceny przez ucznia i zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących i uczniów danej klasy.

W każdym miesiącu nauczyciel dokonuje oceny zachowania na podstawie karty oceny zachowania (zał.1, zał.2). Semestralną i roczną ocenę zachowania otrzymuje uczeń na podstawie średniej ocen z poszczególnych miesięcy.            

KARTA OCENY  ZACHOWANIA                                                                                Zał. 1

                                                        ………………………………………………………………………………………………           ……………

                                                        imię i nazwisko                                                                                data

L.p.

Zachowanie

Zachowanie pozytywne bez zastrzeżeń 

( +)

Czasami zachowuje się negatywnie

(+/-)

Zachowanie negatywne

    

(-)

1.

Wywiązywanie  się z obowiązków ucznia.

Nie spóźnia się na zajęcia.

Pracuje wytrwale i nie zniechęca się napotykanymi trudnościami.

Dba o estetykę zeszytów, książek i przybory szkolne.

Systematycznie przygotowuje się do zajęć.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Sumiennie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.

2.

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.  

Umie współpracować w zespole.

Dba o mienie klasy i szkoły.

Dba o estetykę i czystość wokół siebie.

Włącza się w prace organizacji uczniowskich.

3.

Przestrzeganie Statutu i Regulaminu Szkoły.

Przestrzega ustaleń władz szkolnych.

Systematycznie uczęszcza na zajęcia, a w przypadku nieobecności usprawiedliwia opuszczone dni.

4.

Dbanie o honor i tradycje szkoły.

Zna, szanuje i kultywuje tradycje szkoły.

Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.

5.

Dbanie o piękno mowy ojczystej. 

Prezentuje wysoką kulturę słowa.

W mowie potocznej stosuje zwroty grzecznościowe.

Bierze udział w konkursach, literackich, recytatorskich.

6.

Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Przestrzega higieny osobistej.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

Prawidłowo zachowuje się w autobusie szkolnym.

7.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Jest koleżeński i życzliwy.

Umie opanować własne negatywne emocje.

Nie uczestniczy w sytuacjach konfliktowych.

Reaguje na dostrzeżone zło.

8.

Okazywanie szacunku innym osobom.

Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom.

Szanuje pracę innych.

Angażuje się na rzecz pomocy innym.

Zał. 2

Karta oceny zachowania                                       

 KLASY IV – VI

I.KULTURA OSOBISTA                                                                                                                             

Uczeń:

zawsze/

zazwyczaj

(+2)

czasami

(+1)

rzadko/

nigdy

(0)

1

Okazuje szacunek osobom dorosłym.

2

Respektuje kulturalne zachowania wobec nauczycieli i pracowników szkoły.

3

Kulturalnie się wyraża.

4

Mówi prawdę i jest uczciwy.

5

Dba o estetykę stroju i higienę osobistą .

6

Zmienia obuwie.

7

Poprawnie zachowuje się w autobusie szkolnym.

8

Na uroczystości szkolne i państwowe zakłada odpowiedni strój.

9

Szanuje mienie społeczne, szkolne i kolegów.

10

Jest wolny od nałogów (nie pali papierosów ,nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających).

II.STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Uczeń:

zawsze/

zazwyczaj

(+2)

czasami

(+1)

rzadko/

nigdy

(0)

1

Przychodzi punktualnie na lekcje.

2

Jest przygotowany do zajęć.

3

Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.

4

Jest zdyscyplinowany – reaguje na polecenia wszystkich nauczycieli podczas lekcji i przerw.

5

Zawsze pracuje na zajęciach.

6

Nie ucieka z lekcji.

7

Ma w ustalonym terminie usprawiedliwione wszystkie nieobecności.

8

Codziennie nosi zeszyt do kontaktu z rodzicami i okazuje go na polecenie nauczyciela

9

Informuje rodziców o otrzymanych ocenach,  uwagach i zawiadomieniach na bieżąco,

10

Podczas zajęć lekcyjnych i przerw jest zawsze na terenie szkoły.

III.  UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA W ZESPOLE                                                        

Uczeń:

zawsze/

zazwyczaj

(+2)

czasami

(+1)

rzadko/nigdy

(0)

1

Jest koleżeński w stosunku do koleżanek  i  kolegów.

2

Potrafi opanować negatywne emocje: złość, gniew, histerię, nieuzasadnione wybuchy płaczu, agresję.

3

Jest tolerancyjny wobec koleżanek i kolegów.

4

Potrafi współpracować z grupą rówieśników.

5

Spokojnie rozwiązuje sytuacje konfliktowe, a w przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu prosi o pomoc wychowawcę lub nauczyciela.

6

Reaguje na niestosowne lub krzywdzące zachowania wobec koleżanek lub kolegów.

 1. AKTYWNOŚĆ W ŻYCIU KLASY I SZKOŁY

Uczeń:

zawsze

(+1)

brak zaangażowania

(0)

1

Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz

2

Współorganizuje i bierze udział w imprezach klasowych (0-3pkt., o stopniu zaangażowania decyduje wychowawca po zasięgnięciu opinii klasy).

(+1-3)

3

Współorganizuje imprezy szkolne.

4

Reprezentuje klasę w występach i imprezach grupowych ( 0-4 pkt., o stopniu zaangażowania decyduje wychowawca po zasięgnięciu opinii klasy).

(+ 1-4)

   

5

Pełni aktywną funkcję w samorządzie klasowym lub działa na rzecz klasy.

6

Pełni aktywną funkcję lub współpracuje z samorządem szkolnym.

7

Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych i  imprezach artystycznych

8

Bierze udział w konkursach przedmiotowych

9

Rzetelnie i terminowo wykonuje działania podjęte z własnej inicjatywy lub powierzone mu przez nauczyciela.

10

Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

Uczniowie otrzymują następujące oceny  zachowania:

wzorowe                  otrzymuje uczeń, który uzyska ilość punktów od:  60 do 67

bardzo dobre          otrzymuje uczeń, który uzyska ilość punktów od:  51 - 59

dobre                        otrzymuje uczeń, który uzyska ilość punktów od:  41- 50

poprawne                otrzymuje uczeń, który uzyska ilość punktów od:  31 - 40

nieodpowiednie       otrzymuje uczeń, który uzyska ilość punktów od:  21 - 30

naganne                   otrzymuje uczeń, który uzyska ilość punktów od:    0 - 20

 1. Zasady usprawiedliwień, zwolnień i spóźnień:

1) w przypadku losowej nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany w ustalonym terminie przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności wychowawcy,

2) usprawiedliwienia wypisywane są przez rodziców (prawnych opiekunów) do zeszytu kontaktów z wychowawcą lub lekarza,

3) jeżeli uczeń spóźnił się na lekcję (na część lub całość), zobowiązany jest usprawiedliwić się u nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz wychowawcy,

4) jeżeli uczeń zwalnia się z kilku lekcji w danym dniu, to informuje wychowawcę oraz nauczycieli danych przedmiotów,

5) zwolnienie następuje na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) zamieszczoną  w zeszycie do kontaktów z wychowawcą.

 1. Za rzetelną naukę, wybitne osiągnięcia, pracę społeczną, wzorową postawę, odnoszenie sukcesów nie tylko w szkole, ale i na zewnątrz, dzielność i odwagę uczeń może uzyskać, zgodnie z regulaminem szkoły:
 2. a) pochwałę nauczyciela i wychowawcy wobec klasy,
 3. b) pochwałę dyrektora wobec klasy i całej społeczności uczniowskiej lub dyplom,
 4. c) nagrodę rzeczową,
 5. d) odnotowanie ważniejszych osiągnięć na świadectwie szkolnym i arkuszu ocen.
 • 13
 1. 1.Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
 2. a) ustne:

- odpowiedzi,

- wypowiedzi w klasie (tzw. aktywność),

- recytacja, śpiew.

 1. b) pisemne:

- prace klasowe (obejmują treści całego działu lub dużej jego części, czas trwania 1 – 2 godziny  lekcyjne),

- sprawdziany (obejmują zakres wiedzy, ustalony przez nauczyciela ),

 - kartkówki,

- zadania domowe,

- dyktanda, pisanie tekstu ze słuchu,

- teksty,

- testy,

- prace dodatkowe,

 1. c) prace łączące formę ustną i pisemną:

- referat,

- prezentacja

- własna twórczość itp.,

 1. d) sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne:

- dotyczą zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne.

 1. Określenie liczby form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
 2. a) formy obejmujące zakres wiedzy przekraczający trzy tematy lekcyjne (prace klasowe) w ilości do trzech w tygodniu, nie więcej niż jedna dziennie, po ustaleniu terminu z nauczycielem, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem:

- w klasach I – III w ilości podyktowanej działami nauczania,

- w klasach IV – VI do czterech w semestrze z jednych zajęć edukacyjnych,

 1. b) formy obejmujące zakres wiedzy ustalonej przez nauczyciela(sprawdziany), nie więcej niż jedna dziennie.

Każda praca klasowa powinna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą oceną.

 1. Termin oddania prac pisemnych nie powinien przekraczać dwóch tygodni.
 2. Każda ocena powinna być obiektywna, jawna i umotywowana.
 3. Nauczyciel winien omówić wyniki prac pisemnych, poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy.
 4. Uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych w sytuacjach losowych; uzgadnia z  nauczycielem termin i formę uzupełnienia braków.
 5. Uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić wynik niekorzystny (ocenę niedostateczną) z prac klasowych w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż w ciągu 10 dni od daty oddania prac. Otrzymana ocena jest ostateczna.
 6. Prace klasowe są obowiązkowe.
 7. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać z całą klasą, to powinien to uczynić w ciągu 10 dni po przyjściu do szkoły, po uzgodnieniu terminu z nauczycielem przedmiotu.
 8. Uczeń, który celowo unika prac klasowych traci przywilej poprawy.
 9. Uczniowi może zdarzyć się z przyczyn losowych dwukrotnie nie odrobić pracy domowej, bądź nie mieć zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń w ciągu semestru i jeden raz nie przygotować się do lekcji. Fakty te zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.

 Nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, wpisując odpowiednio oznaczenia:

- n – uczeń nie jest przygotowany do lekcji,

- nb – nieobecny podczas pracy klasowej lub sprawdzianu.

 W przypadku nie poinformowania nauczyciela uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

 Nie przygotowanie do lekcji nie dotyczy zajęć, na których odbywają się zapowiedziane prace pisemne.

 1. Oceny za prace klasowe notujemy kolorem czerwonym, a za sprawdziany, kartkówki kolorem niebieskim lub zielonym (w kolumnach dziennika oznaczonych przez nauczyciela), zaś poprawę pracy klasowej przez ukośnik.
 • 14
 1. Informacje o uczniu:

1) nauczyciel udziela informacji na spotkaniach z rodzicami,

2) informuje rodziców (w formie pisemnej) o zagrożeniu ucznia otrzymaniem negatywnej oceny semestralnej, rocznej bądź nieklasyfikowaniu w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc przed datą wystawienia oceny,

3) informuje rodziców o wystawionych ocenach.

 1. Na koniec semestru rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymują informację zawierającą:

-  wyniki klasyfikacji (informacja pisemna),

-  postępy ucznia i efekty jego pracy,

-  napotkane trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych,

-  informacje o przestrzeganiu zasad i norm współżycia społecznego.

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW

 • 15

 Klasyfikowanie przeprowadza się w dwóch semestrach:

I semestr - od początku roku szkolnego do końca stycznia (klasyfikacja semestralna)

II semestr - od początku lutego do końca roku szkolnego (uwzględniając ferie zimowe)

 • 16
 1. Klasyfikacja semestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniaz zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2.  Klasyfikacja semestralna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub  znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 9 ust. 2 i § 11 ust. 4.
 3.  Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęćedukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej ocenyklasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 9 ust. 2 i § 11 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 9 ust. 5 i § 11 ust. 4.
 5.  Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 9 ust. 2 i § 11 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7.
 6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 9 ust. 5 i § 11 ust. 4.
 7. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w § 14 ust.1 pkt.3 .
 • 17
 1. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalająnauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a semestralną iroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy, na podstawie karty oceny zachowania, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasyprogramowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 • 18

Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uczniauniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miaręmożliwości, stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.

 • 19
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na  wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala sięoceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniemust.8.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymiopiekunami).
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zatrudniony  w szkole – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12 .Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)   zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegnauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
 • 20
 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocenaklasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 21.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 i § 21.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,  z zastrzeżeniem § 21.
 • 21
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która:

1)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel– jako  przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel - jako  przewodniczący komisji,
 2. b) wychowawca klasy,
 3. c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. e) przedstawiciel rady rodziców.
 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.1) lit.  b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W taki przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena  klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęćedukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
 3. c) zadania (pytania) sprawdzające,
 4. d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin posiedzenia komisji,
 3. c) wynik głosowania,
 4. d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowaw ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęćedukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszeniazastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

 • 22

TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mają prawo wnieść prośbę o podwyż­szenie rocznej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1 ) najpóźniej na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzic/opiekun składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w ust.1;

2) ww. wniosek może dotyczyć podwyższenia oceny tylko o jeden stopień;

3) dla ucznia, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności uwzględniający materiał programowy z całego roku szkolnego, obejmujący poziom wymagań edukacyjnych wynikający z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela pro­gramu przewidzianego na ocenę, o którą ubiega się uczeń;

4) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami; o terminie sprawdzianu dyrektor szkoły pisemnie powiadamia ucznia lub rodzica /opiekuna;

5) sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;

5) sprawdzian przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwier­dza go dyrektor szkoły najpóźniej w przeddzień sprawdzianu;

7) sprawdzian ma formę pisemną, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę ćwiczeń praktycznych i trwa 45 minut;

8)aby podwyższyć ocenę, uczeń musi uzyskać minimum 75% możliwych do uzyskania punktów;

9) sprawdzian przeprowadza komisja powołana na piśmie przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

- dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których przeprowadzony jest sprawdzian,

- nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu, z którego uczeń pisze sprawdzian;

10) podczas sprawdzianu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatora, rodzice/opiekunowie ucznia;

11) o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po ocenieniu przez komisję wykonanych zadań;

12) w wyniku sprawdzianu ocena ucznia może zostać utrzymana lub podwyższona w stosunku do wcześniej przewidywanej przez nauczyciela;

13) z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji,

- termin sprawdzianu,

- wynik sprawdzianu,

-  ocenę ustaloną przez komisję;

14) do protokołu załącza się arkusz sprawdzianu ucznia; protokół stanowi załącznik doarkusza rocznej klasyfikacji. 

 • 23

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TRYBU USTALANIA ROCZNEJ KLASYFIKACYJNEJ OCENYZ OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrek­tora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi obowiązującego w szkole trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa, uczeń lub jego rodzice/opiekunowie zgłaszają na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku egzaminu poprawkowego w terminie 5 dni od dnia jego przeprowadzenia.
 3. Dyrektor szkoły ma 7 dni na rozpatrzenie zastrzeżenia, licząc od dnia złożenia przez ucznia lub jego rodziców/opiekunów wniosku.
 4. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z egzaminu poprawkowego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, została ustalona uczniowi zgodnie z obowiązującym w szkole trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły informuje o tym ucznia lub jego rodziców/opiekunów na piśmie, wysyłając informację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku stwierdzenia niezgodności dyrektor podaje pisemnie termin i tryb ustalania nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. W szkole obowiązuje następujący tryb ustalania uczniowi nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych:

1) dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z danych zajęć edukacyjnych; w skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) sprawdzian odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich i składa się z części pisemnej i ustnej trwających po 45 minut, których zakres obejmuje mate­riał z całego roku szkolnego; każda część sprawdzianu punktowana jest osobno; aby otrzymać ocenę, o którą ubiega się uczeń, musi on uzyskać mini­mum 75 % możliwych do uzyskania punktów; części sprawdzianu dzieli 10 minu­towa przerwa;

3) o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po sprawdze­niu i ocenie jego obu części;

4) w sprawdzianie mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatora, rodzice/opiekunowie ucznia;

5) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny ustalonej przed sprawdzianem;

6) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny klasyfikacyjnej niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

7) z prac komisji, o której mowa w pkt. 5 a), sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji,

- termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 5 b),

- pytania (zadania) egzaminacyjne,

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

8) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

9) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

10) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach (usprawiedliwiona absencja nauczyciela). W tym przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.

PROMOWANIE UCZNIÓW

 • 24
 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Na wniosek rodziców/opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów
 3. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnie psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnie specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli zewszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał końcoworoczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Uczeń może otrzymać warunkowo promocję, pomimo otrzymania oceny niedostatecznej na egzaminie poprawkowym z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 6. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym, zamieszczając klauzulę:„ Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia …………… promowano warunkowo do klasy…….”
 7.  Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcoworoczną ocenę uzyskaną z tych zajęć.
 8.  Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowychzajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej  bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  z wyróżnieniem.
 9.  Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowychzajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,5 (oceny celujące, bardzo dobre i dobre) oraz ocenę zachowania co najmniej bardzo dobra otrzymuje nagrodę  książkową.
 10.  Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 11.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną oraz laureaci konkursów rejonowych po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych,  otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę   klasyfikacyjną.
 12. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 • 25
 1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawaćegzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek uczniów, rodziców /opiekunów przedłożony dyrektorowi szkoły w terminie ustalonym w kalendarzu szkolnym.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z których każda trwa 45 min., z wyjątkiem egzaminuz plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członekkomisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji nawłasną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierając w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel egzaminujący w porozumieniu z przewodniczącym komisji, który je zatwierdza najpóźniej na dzień przed egzaminem.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który zdaje egzamin poprawkowy, otrzymuje pytania określające poziom wiedzy i umiejętności na ocenę dopuszczającą. Aby uzyskać tę ocenę zdający musi mieć 75% poprawnie wykonanych poleceń w części pisemnej oraz 75% poprawnych odpowiedzi w części ustnej egzaminu.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowowyższej i powtarza klasę.
 6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie  zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że teobowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie zeszkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 • 26
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 24 ust. 8, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lubznacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna,uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymiopiekunami).

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 • 27
 1. W klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań.
 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej i/lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu i nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy, a ponadto rodzice powinni skierować do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie form i warunków sprawdzianu do dnia 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
 5. Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 6. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 7. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia.
 8. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 9. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE), w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) opracowuje i ogłasza w informatorze zakres, kryteria oceniania i formę przeprowadzenia sprawdzianu, a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.
 10. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.
 11. Do sprawdzianu może przystąpić uczeń, który przedstawi komisji ważną legitymację szkolną.
 12. Sprawdzian składa się z dwóch części.
 13. Czas sprawdzianu liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

- w pierwszej części sprawdzianu – 80 minut; w przypadku uczniów, dla których czas może być przedłużony – nie więcej niż 120 minut;

- w drugiej części sprawdzianu – 45 minut; w przypadku uczniów, dla których czas może być przedłużony – nie więcej niż 70 minut.

 1. Wyniki ze sprawdzianu wyrażone są w procentach.
 2. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły i nie wpływa on na ukończenie szkoły.
 3. Na każdym zestawie zawierającym zadania i karty odpowiedzi zamieszcza się kod ucznia, nadany przez OKE oraz nr PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań  i kart odpowiedzi.
 4.  Do przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor OKEpowołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, upoważniając go do powołania zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Członków tego zespołu powołuje przewodniczący spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, włączając w skład zespołu co najmniej jednego nauczyciela, który jest zatrudniony w innej szkole.
 5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
 6. W każdej sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian, musi przebywać co najmniej trzech członków powołanego zespołu nadzorującego (tj. przewodniczący zespołu w danej sali oraz dwóch członków zespołu). W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
 7. W sali lub salach, w których przeprowadzany jest sprawdzian, mogą przebywać również, w charakterze obserwatorów, następujące osoby:

1) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

2) delegowany przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) delegowany przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

4) delegowany przedstawiciel komisji centralnej i komisji okręgowych,

5) W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby wymienione w pkt. 20 nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.

 1. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy.
 2. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 3. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.
 4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia jego sprawdzian. Informację o tym fakcie zamieszcza w protokole.
 5. Uczeń w terminie 2 dni od daty sprawdzianu może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
 6. Dyrektor OKE rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKEjest ostateczne.
 7. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń,  dyrektor OKEmoże unieważnić sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów zdających w danej szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
 8. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac dyrektor OKEw porozumieniu z dyrektorem CKE zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor CKE.
 9. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora CKE,nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu  wskazanym przez dyrektora OKE.
 10. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę (kl. VI) oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
 11. W szczególnych przypadkach (losowych bądź zdrowotnych) uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKEna udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami /opiekunami ucznia.
 12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu któregoś z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie to przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 13. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI OBJĘTYMI OCHRONĄ PRZED NIEUPRAWNIONYM UJAWNIANIEM

 • 28
 1. Na dzień przed sprawdzianem przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) odbiera i sprawdza liczbę dostarczonych do szkoły zestawów egzaminacyjnych.
 2. Kwituje odbiór dostarczonych zestawów egzaminacyjnych.
 3. Zgłasza ewentualne braki zestawów egzaminacyjnych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza odebrane zestawy egzaminacyjne (zamyka w szafie pancernej znajdującej się w sekretariacie szkoły, klucz od szafy posiada dyrektor szkoły).
 5. W dniu sprawdzianu na pół godziny przed rozpoczęciem przewodniczący zespołu egzaminacyjnego pokazuje w obecności dwóch uczniów zdających nienaruszone zestawy egzaminacyjne zespołowi nadzorującemu.
 6. Zespól nadzorujący wraz z przedstawicielami uczniów przenosi zestawy egzaminacyjne oraz dokumentację sprawdzianu do sal.
 7. Po zakończeniu sprawdzianu szkolny zespół nadzorujący przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego zapakowane zestawy zadań i karty odpowiedzi, protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację.
 8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza otrzymane zestawy oraz dokumentację przebiegu sprawdzianu sporządza protokół zbiorczy.
 9. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego dostarcza zestawy zadań z kartami odpowiedzi i cała dokumentację do miejsca wskazanego przed dyrektora OKE.

PRZEPISY KOŃCOWE.

 • 29

Sytuacje nieuwzględnione rozpatruje Rada Pedagogiczna.

 • 30
 1. W ciągu całego roku dyrektor szkoły lub osoba upoważniona prowadzi monitoring systemu oceniania.
 2. Ewaluacja systemu, jego doskonalenie, następować będzie przez:

-  uczniów (np. ankieta, skrzynka pytań, dyskusje na godzinach do dyspozycji wychowawcy,zebraniach samorządu uczniowskiego),

- rodziców (ankiety, dyskusje, zebrania),

- nauczycieli.