Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością która pozostaje zawsze otwarta.

                                                                                                                                      Jan Paweł II

Podstawa prawna:

 • ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego – zał.: wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu wytyczającego wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania. Jest punktem odniesienia w procesie podejmowania decyzji. Pomaga dokonywaniu  wyborów  między różnymi racjami i punktami widzenia. Ułatwia  koncentrację na tym, co najważniejsze. Sprawia, że członkowie społeczności szkolnej  „nie rozmieniają się na drobne”. Umożliwia równomierne rozłożenie zadań. Ułatwia racjonalne gospodarowanie zasobami szkolnymi. Pozwala całościowo spojrzeć na szkołę. Ułatwia kreowanie wizerunku szkoły w otoczeniu. Pomaga w spójnym działaniu wszystkich członków społeczności szkolnej i spójnym z koncepcją. Pomyślna realizacja koncepcji wyzwala  poczucie sukcesu  wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych. opracowaniu dokumentów szkolnych.

Elementami uszczegóławiającymi koncepcji pracy szkoły są:

Ø  Program wychowawczy;

Ø  Program profilaktyki;

Ø  Plan nadzoru pedagogicznego;

Ø  Arkusz organizacyjny;

Ø  Plan pracy szkoły;

Ø  Statut.

INFORMACJE O SZKOLE

Ø  Organ prowadzący szkołę: Miasto i Gmina Gąbin

Ø  Organ nadzorujący:   Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

Ø  Charakterystyka szkoły

Ø  status: szkoła publiczna

Ø  liczba oddziałów: 6 + oddział przedszkolny

Ø  liczba izb lekcyjnych: 9 ( łącznie z salą gimnastyczną)

Ø  liczba uczniów: liczba uczniów

Ø  liczba nauczycieli: 8 + 1 niepełnozatrudniony

Ø  personel pomocniczy: 5 ( w tym 1 palacz zatrudnionych sezonowo) 

Koncepcja pracy szkoły

Szkoła  Podstawowa  im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach posiada wyraźnie  określone  i akceptowane przez nauczycieli, uczniów  i  rodziców cele i kierunki działania. Działalność szkoły  jest zgodna z przyjętą przez radę pedagogiczną  koncepcją pracy, która  powstała      w oparciu o rzetelną analizę mocnych i słabych  stron szkoły,  prognozy  demograficzne oraz  analizę  szans  i zagrożeń  płynących  ze  środowiska. Koncepcja  pracy szkoły  jest zgodna  z opracowaną przez wszystkie  podmioty społeczności szkolnej wizją i misją szkoły, uwzględnia podstawy programowe  i założenia rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.  Nauczyciele,  uczniowie  i rodzice wiedzą, co szkoła chce osiągnąć   i uczestniczą w realizacji wytyczonych celów. Koncepcja  jest analizowania  i poddawana modyfikacji.

♦ Zarządzanie i organizacja

Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do   właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki.

Posiadamy:

Ø  boisko sportowe,

Ø  bibliotekę, z bogatym księgozbiorem, wzbogaconym o pozycję książkowe w ramach ogólnopolskiego programu rządowego „Książki naszych marzeń”,

Ø  pracownię komputerową otrzymaną w ramach projektu  „Pracownie internetowe  w każdej szkole”,

Ø  Centrum Edukacji Multimedialnej -  4 stanowiska,

Ø  dostęp do Internetu,

Ø  salą gimnastyczną z zapleczem (2 szatnie  – damska i męska oraz magazyn nauczycieli wychowania fizycznego,

Ø  Plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”,

Ø  Plac zabaw „Wesoły Urwis”,

Ø  Teren szkoły jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły.

Wyposażenie  szkoły jest właściwie utrzymane i zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym na jej terenie zdrowe, bezpieczne  i higieniczne  warunki nauki i pracy. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni  w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy.  Dyrektor szkoły systematycznie podejmuje skuteczne  działania mające na celu wzbogacenie bazy dydaktycznej. Nauczyciele zatrudnieni w szkole zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wszyscy nauczyciele (  9 osób  ) posiadają wymagane kwalifikacje. 8 osób ukończyło dodatkowo studia podyplomowe. 7 nauczycieli ma uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej podejmują starania mające na celu  uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego. Obecnie pracuje  8  nauczycieli  dyplomowanych i 1 mianowany. Rozwój zawodowy jest związany z jakościowym rozwojem szkoły. W szkole realizuje się działania  innowacje, nowatorskie i projekty edukacyjne. Nauczyciele pracują zespołowo i są zaangażowani  w ewaluację wewnętrzną.

Kształcenie.

Organizacja procesu  kształcenia  umożliwia  realizację zadań szkoły i  zmierza do  jasno określonych celów  ukierunkowanych  na rozwój ucznia.  Procesy edukacyjne  są monitorowane i doskonalone.  Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane  i zróżnicowane.  Programy nauczania  są tak  wybrane, aby zapewnić każdemu  dziecku  osiągnięcie  postępów  w nauce. W szkole analizuje się wyniki sprawdzianów  wykorzystując różnorodne metody. Wnioski są wdrażane i  przyczyniają się do wzrostu efektów  kształcenia.  Wymagania edukacyjne wobec uczniów są  precyzyjnie określone i dostosowane do  indywidualnych możliwości  i predyspozycji dziecka.  Uczniowie i rodzice znają  i akceptują  zasady oceniania, a informacja  o postępach pomaga zaplanować indywidualny rozwój.  Szkoła tworzy środowisko  wspierające uczenie się.  Stosujemy różnorodne  formy pracy z uczniami  o specyficznych potrzebach.  Oferta edukacyjna jest  modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zdolności i zainteresowań uczniów.

♦ Wychowanie i opieka.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb  uczniów. Szkoła realizuje  program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne, promocję postawy szacunku dla innych i samego  siebie, samorządność uczniowską i formy pomocy psychologiczno  –  pedagogicznej.  Szkoła zapewnia  rozwój zainteresowań  i szczególnych uzdolnień dzieci dając  możliwość uczestniczenia w  różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane.  Rozpoznawane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami.  Uczniowie  objęci są  zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, korekycjno-kompensacyjnymi, terapią pedagogiczną i zajęciami logopedycznymi.  Duży nacisk kładziemy na promocję zdrowia. Uczniowie biorą udział w licznych zajęciach rekreacyjno – sportowych. Od kilku lat uczestniczymy w akcji ,,Szklanka mleka”,  przystąpiliśmy do programów  ,,Owoce i warzywa w szkole”., ,,Trzymaj formę”,  ,,5 porcji owoców, warzyw lub soku”, „WF z klasą”, „Dzieciństwo bez próchnicy”.  Podejmowane  w szkole  działania wychowawcze,  mają  na celu eliminowanie zagrożeń oraz umacnianie właściwych zachowań.  Dzieci  czują się bezpiecznie. Systematycznie realizujemy  programy profilaktyczne i  zadania akcji ,,Szkoła bez przemocy”.  Nauczyciele oceniają skuteczność działań oraz modyfikują je w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywę uczniów.

♦  Promocja szkoły

Nauczyciele i dyrektor dbają o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. Upowszechniamy osiągnięcia naszych uczniów. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi w  mieście i gminie Gąbin i staramy się pozyskiwać sojuszników wspierających działalność szkoły.

 1. MISJA SZKOŁY

Naszym zadaniem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego  i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego.

Nasza szkoła  ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania  poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz polskiego społeczeństwa.

Szkoła Podstawowa  im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach jest „Szkołą przyjazną dziecku”, która działa po to, aby:

Ø  rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości,

Ø  mieć prestiż i cieszyć się uznaniem w środowisku lokalnym,

Ø  uczniowie mogli być dumni ze szkoły, a pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy,

Ø  rozbudzić u uczniów ciekawość, a także chęć poszukiwania i pogłębiania wiedzy,

Ø   nasi uczniowie byli przygotowani do nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.

Szkoła jest przyjazna dziecku dlatego, że uczniowie uczą się:

Ø  wzajemnego szacunku, akceptacji, tolerancji i zaufania,

Ø  zaangażowania w naukę, zabawę i pracę,

Ø  wiary we własne możliwości,

Ø  kreatywnego myślenia,

Ø  współpracy i pomocy koleżeńskiej,

Ø  uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi.

W miarę posiadanych zasobów, wspieramy  wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka oraz zapewniamy mu bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne. Wspieramy ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności fizycznej, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. Szkoła pielęgnuje piękno w każdym uczniu, który jako jej absolwent często wraca do niej w miłych wspomnieniach.

 1. WIZJA SZKOŁY

W naszej szkole  dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych  członków społeczności lokalnej oraz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uczymy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

Lp.

Obszary i kierunki rozwoju szkoły

Cel główny

Kierunki rozwoju

1.

Dydaktykę - doskonalenie efektów kształcenia

Utrzymanie wysokich wyników dydaktycznych.

·         wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

·         indywidualizację procesu nauczania w stosunku do poszczególnych uczniów,

·         stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod i form pracy z uczniami,

·         badanie i analizowanie wyników dydaktycznych, wyciąganie wniosków i wdrażanie ich w pracy z uczniami,

·         prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych i posiadających trudności
w nauce,

·         kształcenie umiejętności kluczowych i logicznego myślenia,

·         podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji zawodowych przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

·         organizowanie i realizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami,

Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły

·         tworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych uwzględniając potrzeby uczniów. Organizowanie różnych zajęć, w których uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić swoje umiejętności, wyrównywać szanse,

·         organizowanie i udział uczniów w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.,

·         badanie oczekiwań uczniów i rodziców dot. oferty edukacyjnej szkoły,

·         przystępowanie do różnych projektów, programów adresowanych do szkół.

Wysoka efektywność w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – posiadający orzeczenie i opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej

·         gruntowna analiza orzeczeń i opinii  wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne,

·          opracowanie i wdrożenie IPET-ów – indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych,

·         indywidualizacja procesu nauczania w stosunku do każdego ucznia,

·         ścisła współpraca nauczycieli z rodzicami i specjalistami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

2.

Wychowanie i opiekę – doskonalenie systemu wychowawczego szkoły

Wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych i opiekuńczych

·         porady i konsultacje dla rodziców,

·         organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dotyczących wychowania, opieki, zagrożeń, itp.,

·         kierowanie rodziców do specjalnych ośrodków doradczych, konsultacyjnych,

·         organizowanie opieki dla uczniów w dni wolne od zajęć dydaktycznych,

·         współtworzenie dokumentów szkolnych z rodzicami (program wychowawczy i program profilaktyki szkoły, koncepcję pracy szkoły, niektóre procedury, itd.),

·          zebrania rodziców z wychowawcami i dyrekcją szkoły i omawianie aktualnych problemów szkolnych, w tym wychowawczych,

·         organizowanie różnego rodzaju akcji pomocowych i charytatywnych na rzecz uczniów, ich rodzin, a także innych osób potrzebujących,

·          praca z rodzinami dysfunkcyjnymi i objęcie szczególną opieką dzieci z tych rodzin,

·         diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych i opiekuńczych,

·         organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów,

·         realizacja programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,

·          prowadzenie różnego rodzaju zajęć dodatkowych na terenie szkoły dla uczniów wzbogacających ofertę edukacyjną,

·         prowadzenie specjalistycznych zajęć z zakresu rewalidacji, terapii pedagogicznej i logopedii,

·         współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami stanowiącymi wsparcie szkoły i rodziny w działaniach wychowawczych i opiekuńczych (Policja, MOPS, Sąd rodzinny, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Wolontariat i inne),

·         monitorowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

·         organizowanie i opieka podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, dyskoteki, zabawy choinkowe itp.),

·          udział uczniów, w różnych uroczystościach państwowych, kościelnych na terenie szkoły, gminy i miasta – wychowanie w duchu patriotyzmu,

·         przeprowadzanie apeli szkolnych w związku z istotnymi wydarzeniami,

·          kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez udział w różnego rodzaju programach i akcjach organizowanych w szkole i poza nią,

·         aktywne uczestnictwo samorządu uczniowskiego w życiu szkoły,

·         promowanie aktywności sportowej wśród uczniów mającej na celu wskazanie sposobów na efektywne spędzanie czasu wolnego,

·         przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka,

·         organizowanie wyjazdów, wycieczek i zajęć turystycznych w celu rozbudzania zainteresowań krajoznawczo-turystycznych,

·         tworzenie przez nauczycieli projektów, w których uwzględniane są inicjatywy uczniów i ich rodziców,

3.

Wzbogacenie bazy szkoły wspierające osiąganie wysokiej jakości pracy.

 Poprawa bazy dydaktycznej szkoły

·         bieżące remonty wynikające z użytkowania budynku,

·         wymiana komputerów w pracowni informatycznej,

·         doposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne,

·         zakup pomocy potrzebnych do realizacji nowej podstawy programowej (liczmany, klocki, gry, kącik przyrodniczy)

·         wzbogacenie i uzupełnianie zasobów biblioteki szkolnej,

·         przystępowanie do różnych projektów, które zakładają doposażenie szkoły w różnego rodzaju sprzęt i pomoce dydaktyczne,

·         w miarę możliwości rewitalizacja dotychczasowych placów zabaw w nowe urządzenia rekreacyjno-sportowe.

4.

Bezpieczeństwo uczniów

Zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

·         badanie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły wśród uczniów, rodziców i nauczycieli (wywiady, ankiety, wnioski organów szkoły),

·          realizacja programów: wychowawczego i profilaktyki szkoły,

·          terminowe dokonywanie przeglądów bhp i usuwanie na bieżąco usterek oraz realizacja ewentualnych zaleceń pokontrolnych,

·         organizowanie na terenie szkoły spotkań z różnymi służbami (policją, strażą miejską, kuratorem sądowym) w celu zwiększenia świadomości i odpowiedzialności uczniów i rodziców,

·         rzetelna opieka nad uczniami przez nauczycieli podczas wyjazdów, wycieczek, dyżurów międzylekcyjnych,

·         zapewnienie opiekuna w autobusie szkolnym,

·         prowadzenie doraźnych kontroli placów zabaw znajdujących się na terenie szkoły,

·         szkolenia uczniów, nauczycieli i pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

5.

Współpracę ze środowiskiem lokalnym i wizerunek szkoły

Stworzenie szkoły otwartej na potrzeby środowiska i rozpoznawalnej w nim

·         współpraca i utrzymanie dobrych stosunków z aktualnymi partnerami szkoły,

·         badanie i rozpoznawanie potrzeb środowiska szkoły,

·         pozyskiwanie nowych sojuszników i sprzymierzeńców szkoły,

·         promowanie szkoły i działań oraz osiągnięć (w tym uczniów i nauczycieli) wśród całej społeczności szkolnej, a także w środowisku m.in. poprzez: stronę internetową, gabloty, tablice ogłoszeń, ekspozycje, wystawy, apele szkolne, zebrania z rodzicami, artykuły do lokalnej prasy,

·         włączanie aktywne Rady Rodziców, jako organu w życie i rozwój szkoły,

·         budowanie zasad dobrze rozumianego partnerstwa między rodzicami a szkołą, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań problemów wychowawczych,

·         wykorzystywanie rodziców - specjalistów do rozwiązywania problemów w szkole,

·          prowadzenie szkoleń dla rodziców dot. otwartej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami, zagrożeń cywilizacji,

·         zapraszanie do współpracy tzw. „trudnych” rodziców i wykorzystywanie ich potencjału do rozwoju szkoły,

·         stworzenie możliwości podjęcia działań tym rodzicom, którzy deklarują autentyczną chęć współpracy,

·         udział w akcjach charytatywnych na rzecz pomocy innym,

·         organizowanie uroczystości, imprez i akcji, którego odbiorcami jest również środowisko lokalne,

·         pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym.

6.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

·         organizowanie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

·         osiąganie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego, podejmowanie  studiów podyplomowych, ukończenia kursów,  zdobywanie nowe kwalifikacji zawodowych,

·         motywowanie przez Dyrektora szkoły do doskonalenia zawodowego i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,

·         wprowadzanie przez nauczycieli działań  o charakterze innowacyjnym i nowatorskim,

·         wykorzystywanie technologii informacyjne w codziennej praktyce szkolnej,

·          podnoszenie kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych,

·         nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy.

Organizacja pracy Szkoły

 - mocne strony:

Ø  jednozmianowość,

Ø  plan lekcji zgodny z higieną pracy,

Ø  dobra organizacja zastępstw,

Ø  brak anonimowości uczniów,

Ø  szeroka oferta edukacyjna szkoły, zapewniająca wszechstronny rozwój ucznia m.in. funkcjonowanie licznych kół zainteresowań zarówno przedmiotowych, jak i artystycznych i sportowych, szeroko rozbudowane wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ø  dobre kontakty interpersonalne,

Ø  bezpieczeństwo uczniów (dyżury nauczycieli, opieka podczas dojazdów do szkoły),

Ø  dobrze przygotowana kadra pedagogiczna do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

 - słabe strony:

Ø  brak możliwości organizowania zajęć pozalekcyjnych w godzinach popołudniowych,

Ø  brak pedagoga i psychologa w szkole,

Analiza aktualnej sytuacji Szkoły

MOCNE STRONY SZKOŁY

SŁABE STRONY SZKOŁY

1.      Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

2.      Nauczyciele wykazują duże zaangażowanie w rozwój, życie szkoły i pracę dla ucznia.

3.      Udział uczniów w projektach unijnych pomagających w zdobyciu dodatkowych kompetencji uczniów.

4.      Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, spełniająca oczekiwania uczniów.

5.      Dobrze skonstruowany i realizowany program wychowawczy i profilaktyczny.

6.      Spójne zasady oceniania.

7.      Zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy.

8.      Szeroko pojęta indywidualizacja w pracy z uczniami zarówno zdolnymi, jak i tymi posiadającymi dysfunkcje rozwojowe.

9.      Badanie osiągnięć uczniów, wyciąganie wniosków do pracy.

10.  Prowadzenie wstępnej diagnozy uczniów i wykorzystywanie jej do planowania pracy.

11.  Prowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły i wyciąganie wniosków do planowania pracy.

12.  Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

13.  Zajęcia indywidualne dla uczniów z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

14.  Prowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły i wyciąganie wniosków do planowania pracy.

15.  Bogaty program i wysoki poziom imprez i uroczystości szkolnych.

16.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dysfunkcjami.

17.  Bogaty program i wysoki poziom imprez i uroczystości szkolnych.

18.  Sukcesy w konkursach na szczeblu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

19.  Szeroko zakrojone działania ekologiczne, potwierdzone nagrodami.

20.  Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.

21.  Duża liczba programów i projektów edukacyjnych realizowanych w szkole.

22.  Zajęcia opiekuńcze dla dzieci dojeżdżających do szkoły.

23.  Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym.

24.  Bardzo dobra współpraca z rodzicami.

25.  Przestrzenne jasne, estetyczne  klasy sprzyjają miłej atmosferze nauki.

26.  Prowadzenie różnorodnych zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

27.  Termomodernizacja budynku szkolnego.

28.  Założenie kolektorów słonecznych na budynku szkolnym.

29.  Internet bezprzewodowy działający na terenie szkoły.

30.  Doposażenie księgozbioru szkolnej biblioteki w nowości wydawnicze.

31.   Duża i zielona przestrzeń wokół szkoły.

1.      Brak psychologa i pedagoga w szkole.

2.      Niewielka ilość laureatów w konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatu.

3.      Brak świetlicy szkolnej.

4.      Brak wielofunkcyjnego i nowoczesnego boiska szkolnego.

5.      Brak nowoczesnej pracowni komputerowej.

SZANSE

ZAGROŻENIA

1.      Władze gminy rozumieją rolę edukacji i wspierają jej rozwój.

2.      Poprawa bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających poprzez zwiększenie liczby znaków drogowych i ustawienie progów ograniczających prędkość w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

3.       Zdobywanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji i kolejnych stopni awansu zawodowego.

4.      Osiedlanie się nowych mieszkańców ze względu na atrakcyjność położenia miejscowości.

5.       Duże doświadczenie organu prowadzącego w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

1.      Postępujący niż demograficzny.

2.      Poziom bezrobocia i sytuacja materialna mieszkańców gminy.

3.      Emigracja zarobkowa mieszkańców gminy.

4.      Negatywna rola mass mediów – złe wzorce osobowe, brak autorytetów, promocja przemocy i konsumpcjonizmu).

5.      Brak nawyków korzystania z dóbr kultury.

6.      Zwiększająca się liczba rodzin niepełnych i niewydolnych wychowawczo .

7.      Nasilanie się problemów emocjonalnych u dzieci  oraz w ich środowisku rodzinnym.

GŁÓWNE ZADANIA SZKOŁY

 1. Nauczać, wychowywać,  opiekować się i pomagać.
 2. Kształtować obywatelską i patriotyczną postawę.
 3. Inspirować do podejmowania wysiłku poznawczego i intelektualnego.
 4. Rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące.
 5. Motywować do różnorodnych twórczych inicjatyw.
 6. Kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki.
 7. Uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań.
 8. Rozwijać więzi interpersonalne, szczególnie umiejętność pracy w zespole.
 9. Wpajać zasady tolerancji, szacunku i poszanowania odmienności.
 10. Kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 11. Wskazywać interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające. wszechstronnemu rozwojowi i rozładowujące napięcia emocjonalne.

ZADANIA PRIORYTETOWE

 1. Dbać o wysoki poziom osiągnięć dydaktycznych uczniów.
 2. Umacniać wiarę we własne siły, motywować do nauki i zdobywania umiejętności, by w przyszłości osiągnąć sukces w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami.
 3. Dbać o bezpieczeństwo uczniów i wpajać dbałość o zdrowie własne i innych, propagować zdrowy, aktywny styl życia.
 4. Kształtować poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, uczyć racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.
 5. Stosować szeroko pojętą indywidualizację nauczania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

ZAKŁADANY MODEL ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY

Uczeń kończący Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach będzie dobrze funkcjonować w swoim środowisku, w domu i w szkole. Będzie pogodny, z pozytywnym choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Będzie traktować zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent będzie:

Ø  dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

Ø  człowiekiem ambitnym, aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, mającym różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzącym różne wiadomości i umiejętności;

Ø  człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;

Ø  człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

Ø  człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego;

Ø  człowiekiem odpowiedzialnym za stan środowiska naturalnego, racjonalnie korzystającym z zasobów przyrody.

WNIOSKI KOŃCOWE

 1. Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem prowadzącym i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty.
 2. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do rozwoju szkoły.
 3. Dba się o funkcjonalność pomieszczeń szkolnych, estetyczny wygląd, sprzyjający uczeniu się.
 4. W miarę możliwości finansowych systematycznie wyposaża się szkołę w pomoce dydaktyczne.
 5. Bezwzględnie dba się o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki nad uczniami.
 6. Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia lub funkcjonowania na rynku pracy na miarę swoich możliwości.
 7. W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska lokalnego.
 8. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, dzięki efektywnej współpracy z rodzicami i partnerami szkoły.
 9. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów i ich rodziców.
 10. W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.
 11. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.
 12. Nauczyciele biorący udział w szkoleniach dzielą się swoją widzą i umiejętnościami z innymi.

REKOMENDACJE

 1. Szkoła jest bardzo dobrze postrzegana przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę oraz przez środowisko lokalne, dlatego należy tak pracować, by utrzymać dotychczasowy, dobry wizerunek.
 2. Dobrze wykorzystywać szanse szkoły, jednocześnie starając się minimalizować zagrożenia.
 3. Stosować dotychczasową formę szeroko pojętej indywidualizacji, z uwzględnieniem uczniów  zdolnych z dużym potencjałem, jak i uczniów deficytami rozwojowymi.
 4. Wskazywać uczniom różnorodne sposoby przyswajania wiedzy i wykorzystywania różnorakich źródeł informacji.
 5. Motywować  i wspierać uczniów do efektywnego  rozwijania i odkrywania pasji uczenia się.
 6. Stosować różne formy motywowania uczniów do nauki i podejmowania trudniejszych zadań.
 7. Pozyskiwać środki z różnych źródeł na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal lekcyjnych, modernizację  boiska sportowego, placu zabaw  i pracowni komputerowej.
 8. Kształtować zachowania i styl życia korzystny dla zdrowia psychicznego, eliminując jednocześnie stany napięć i stresów.
 9. Przeciwdziałać wszelakim zagrożeniom i patologią pojawiającym się we współczesnym świecie.
 10. Kontynuować współpracę z rodzicami, instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi procesy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły.
 11. Utrzymywać mocne strony szkoły, niektóre rozwijać i doskonalić w miarę pojawiających się potrzeb i możliwości.
 12. Dążyć do minimalizowania, a nawet wyeliminowania słabych stron szkoły.
 13. Ideałem byłoby wyeliminować słabe strony i zagrożenia.

MONITORING

Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych obszarów służyć będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości.

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii

ü  obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli - wg harmonogramu

ü  kontrola realizacji podstawy programowej

ü  stała analiza efektów kształcenia

ü  stała analiza sytuacji wychowawczej

ü  obserwacja imprez i uroczystości szkolnych

ü   kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących

ü  okresowa kontrola dokumentacji szkolnej.